Εσωτερικός Κανονισμός

Εσωτερικός Κανονισμός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ο.Ε.Θ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Γενικές αρχές

Άρθρο 1

Ο Οργανισμός Εταιρικών Θιάσων (Ο.Ε.Θ.–Σ.Ε.Η.) είναι εργασιακός και πολιτιστικός φορέας του Σ.Ε.Η. με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια που λειτουργεί και διοικείται όπως προβλέπουν τα ανάλογα άρθρα του καταστατικού του Σ.Ε.Η. και ο εσωτερικός κανονισμός του.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Ο.Ε.Θ. όπως προβλέπονται από το καταστατικό του Σ.Ε.Η. είναι:

α. Η καλλιέργεια και προώθηση της ιδέας της συνεταιρικής και συλλογικής εργασίας.

β. Η ενίσχυση των εταιρικών θιάσων.

γ. Η θεατρική αποκέντρωση.

δ. Η συμβολή στη θεατρική καλλιέργεια του Ελληνικού Λαού.

ε. Η ανάπτυξη της Ελληνικής θεατρικής παραγωγής.

Άρθρο 3

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ Ο.Ε.Θ.

Ο Οργανισμός Εταιρικών Θιάσων, για την εκπλήρωση των σκοπών του:

α. Προτρέπει και ενθαρρύνει τα μέλη του Σ.Ε.Η. στην ιδέα του συνεταιρισμού και της συλλογικής εργασίας και τα προετοιμάζει με διαλέξεις, σεμινάρια και άλλους πρόσφορους τρόπους καλώντας επίσης και ξένους ειδικούς.

β. Συνεργάζεται με ανάλογες προσπάθειες του εξωτερικού για ην ανταλλαγή θιάσων ή διακεκριμένων καλλιτεχνών.

γ. Προστατεύει τους εταιρικούς θιάσους, που λειτουργούν σύμφωνα με τους σκοπούς του και με τον εσωτερικό του κανονισμό, βοηθώντας τους στον οργανωτικό, τον οικονομικό και τον καλλιτεχνικό τομέα.

δ. Παρακολουθεί τη δραστηριότητα των εταιρικών θιάσων που προστατεύει και συμμετέχει συμβουλευτικά στις εργασίες τους από τη συγκρότηση μέχρι τη διάλυσή τους.

ε. Μισθώνει θέατρα για τη χρησιμοποίησή τους από τους εταιρικούς θιάσους εναλλάξ υπό μορφή δανειοδότησης.

στ. Συνεργάζεται με τους Δήμους της Ελλάδας για την υλική και ηθική ενίσχυση των εταιρικών θιάσων και για την παραχώρηση των Δημοτικών θεάτρων.

ζ. Επιδιώκει την απόκτηση του κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της λειτουργίας των εταιρικών θιάσων, υπό μορφή δανεισμού.

η. Παρέχει χρηματικά άτοκα δάνεια στους εταιρικούς θιάσους που εξυπηρετούν τους σκοπούς του και που λειτουργούν σύμφωνα με τον εσωτερικό του κανονισμό.

θ. Διεκδικεί την οικονομική ενίσχυσή του Ο.Ε.Θ. από το Κράτος σε μόνιμη βάση. Τα κεφάλαια και οι πόροι του Ταμείου εργασίας να περιέλθουν στον Ο.Ε.Θ.

ι. Φροντίζει παράλληλα για την οικονομική ενίσχυση των εταιρικών θιάσων από κάθε δυνατή πηγή –Υπουργεία, Οργανισμούς, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Ταμεία– και επιδιώκει φορολογικές, συγκοινωνιακές και κάθε μορφής εκπτώσεις, διευκολύνσεις και δωρεές.

κ. Παρακολουθεί τη θεατρική κίνηση εσωτερικού και εξωτερικού, για τον καλύτερο προγραμματισμό της δραστηριότητάς του.

λ. Χρησιμοποιεί και κάθε άλλο κατάλληλο μέτρο για τη γενική βελτίωση και προώθηση του θεσμού των εταιρικών θιάσων.

**************

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Συγκρότηση-Λειτουργία Ο.Ε.Θ.:

Άρθρο 4

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ανώτατο όργανο για τον Ο.Ε.Θ. είναι η Γ.Σ. των μελών του Σ.Ε.Η. στην οποία και λογοδοτεί το Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ. κατά τη λήξη της θητείας του. Η σύγκληση- συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, η λήψη των αποφάσεων σ’ αυτήν και κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζεται από το καταστατικό του Σ.Ε.Η..

Άρθρο 5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Ε.Θ.

1. Ο Ο.Ε.Θ. διοικείται από 9μελές Δ.Σ. που αποτελείται από 8 ενεργά μέλη του Σ.Ε.Η. εκλεγόμενα από τα μέλη του Σ.Ε.Η. που έχουν δικαίωμα ψήφου την ημέρα των αρχαιρεσιών για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Η. και ένα μέλος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Η. που ορίζεται απ’ αυτό.

2. Το Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ. οφείλει να συνεδριάσει μέσα σε 5 μέρες από την εκλογή του με πρόταση του πρώτου κατά σειρά επιτυχίας συμβούλου του πρώτου σε δύναμη συνδυασμού και εκλέγει σε μυστική ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και Έφορο αυτού.

3. Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα το Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ. προχωρεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη σύνθεση της γνωμοδοτικής επιτροπής και εκλέγει τα επτά μέλη της είτε από υπάρχουσες υποψηφιότητες είτε από προτάσεις των συμβούλων του.

4. Το Δ.Σ. παραλαμβάνει μέσα σε οκτώ (8) μέρες από το προηγούμενο με ενυπόγραφο πρωτόκολλο.

5. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά την εβδομάδα και έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν τέσσερα (4) μέλη του.

6. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του, από τα οποία το ένα πρέπει απαραίτητα να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται επαναληπτική ψηφοφορία. Ο Πρόεδρος δεν έχει δικαίωμα διπλής ψήφου. Ειδικά για την περίπτωση επιλογής των θιάσων που θα δανειοδοτηθούν, το ύψος και τους όρους δανειοδότησης, οι αποφάσεις παίρνονται σύμφωνα με το άρθρο 33.

7. Μέλος του Δ.Σ. που, κατά τη διάρκεια της θητείας του, αποκτά την ιδιότητα του μέλους σε αδράνεια εκπίπτει από το αξίωμά του.

8. Αν ένας σύμβουλος παραιτηθεί ή απουσιάσει αδικαιολόγητα ένα μήνα από τις εργασίες του Δ.Σ. αναπληρώνεται οριστικά από τον πρώτο αναπληρωματικό του συνδυασμού του.

9. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν καθ’ όλα τα τακτικά, όποτε τους ζητηθεί από το Δ.Σ. να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

10. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ. και της Γνωμοδοτικής Επιτροπής δεν έχουν το δικαίωμα ιδιαίτερης αμοιβής. Το Δ.Σ. εγκρίνει ανάλογα με τις γενικές οικονομικές συνθήκες ένα ορισμένο ποσό για τα έξοδα κίνησης.

11. Οι σύμβουλοι του Ο.Ε.Θ. που παραιτούνται εξακολουθούν να ευθύνονται για τις μέχρι την παραίτηση πράξεις τους.

Άρθρο 6

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Ε.Θ.

1. Κατευθύνει την όλη δράση τού οργανισμού με βασικό στόχο την πραγμάτωση των σκοπών του.

2. Δημιουργεί τον κατάλληλο και υπεύθυνο προγραμματισμό για την αύξηση και την καλύτερη χρησιμοποίηση και διαχείριση των κεφαλαίων του.

3. Επιβλέπει την πιστή εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού.

4. Εξετάζει και εγκρίνει ή απορρίπτει τις αιτήσεις των εταιρικών θιάσων που ζητούν την προστασία του, μελετώντας τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους, σύμφωνα με τους σκοπούς του Οργανισμού και τον Εσωτερικό Κανονισμό του.

5. Αποφασίζει σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ΄ για τη δανειοδότηση των εταιρικών θιάσων του Οργανισμού.

6. Υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Η. τον απολογισμό του χρόνου που έχει περάσει, το γενικό ισολογισμό κλεισμένο στην πρώτη Δεκεμβρίου, καθώς και τον προϋπολογισμό του χρόνου που έχει αρχίσει.

7. Αποφασίζει την πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού, διορίζοντας και τον κατάλληλο ειδικό Γραμματέα.

8. Συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη του Σ.Ε.Η. για μελέτη πάνω σε διάφορα προβλήματα των εταιρικών θιάσων.

9. Παρεμβαίνει στις διαφορές που παρουσιάζονται ανάμεσα στα μέλη των εταιρικών θιάσων και παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Η. κάθε μέλος εταιρικού θιάσου που δεν συμμορφώνεται με τον εσωτερικό κανονισμό, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων του Εσωτερικού Κανονισμού, το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να αποσύρει την προστασία του από εταιρικό θίασο, και με κάθε ένδικο μέσο να απαιτήσει την επιστροφή ολόκληρου του ποσού της δανειοδότησης.

10. Φροντίζει για την εκπροσώπηση του Ο.Ε.Θ. στα περιφερειακά γραφεία του Σ.Ε.Η., ώστε να εξυπηρετεί άμεσα την καλή λειτουργία των εταιρικών θιάσων στην επαρχία.

11. Διατηρεί γραφείο Τύπου για την προβολή της δραστηριότητας του Οργανισμού και της εργασίας των εταιρικών θιάσων που προστατεύει, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο κάθε θιάσου.

12. Το Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να διαθέτει χρηματικά ποσά για την αγορά ή την κατασκευή θεάτρων, με σκοπό τη στέγαση εταιρικών θιάσων.

Άρθρο 7

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

α. Προΐσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εισηγείται με το Γενικό Γραμματέα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συντάσσει μαζί του.

β. Εκπροσωπεί τον Ο.Ε.Θ. σε κάθε αρχή, διοικητική ή δικαστική, και υπογράφει κάθε μορφής συμφωνίες εκτελώντας αποφάσεις του Δ.Σ.

γ. Συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα πρακτικά, τα εντάλματα πληρωμών, τα γραμμάτια, τις εξουσιοδοτήσεις και τις επιταγές για ανάληψη από τις Τράπεζες καταθέσεων του Οργανισμού καθώς και τις εντολές για εισπράξεις απαιτήσεων του Οργανισμού κατά οποιουδήποτε προσώπου, φυσικού ή νομικού, και για οποιαδήποτε αιτία.

δ. Φροντίζει για τη σύγκλιση των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ.

ε. Συντονίζει τη λειτουργία του Δ.Σ. και του προσωπικού.

στ. Σε επαφές με κρατικούς παράγοντες ή δημόσιες αρχές ο Πρόεδρος πλαισιώνεται από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. προτεινόμενα από το Δ.Σ.

ζ. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει τον αναπληρώνει καθ’ όλα ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, που απουσιάζει ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει ο αρχαιότερος σύμβουλος μετά απόφασης έκτακτου συμβουλίου.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

α. Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

β. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

γ. Κρατεί με ευθύνη του τη σφραγίδα του Οργανισμού.

δ. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού και τα αποσπάσματα των πρακτικών για τα οποία ευθύνεται όσον αφορά την ακρίβεια της αντιγραφής τους. Με τον Πρόεδρο και τον Ταμία υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων.

ε. Διεξάγει την αλληλογραφία του Οργανισμού.

στ. Εποπτεύει και ελέγχει την καλή λειτουργία της εσωτερικής υπηρεσίας των γραφείων του Οργανισμού και προΐσταται του προσωπικού.

ζ. Καλλιεργεί και παρακολουθεί τις Διεθνείς σχέσεις.

η. Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γραμματέας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας που λέγεται Οργανωτικός Γραμματέας:

α. Τηρεί τα αρχεία του Οργανισμού και των εταιρικών θιάσων.

β. Διατηρεί την επαφή του Δ.Σ. με τους εταιρικούς θιάσους παρέχοντας κάθε δυνατή βοήθεια και εισηγείται στο Δ.Σ. μικροϋποθέσεις και παραπτώματα των εταιριών.

γ. Προΐσταται του Γραφείου Τύπου, ενημερώνοντας τακτικά τον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο για τη δραστηριότητα του Οργανισμού και των εταιρικών θιάσων και αναπτύσσει τις δημόσιες σχέσεις.

δ. Σε περίπτωση φόρτου εργασίας ο Γενικός Γραμματέας και ο Αναπληρωτής βοηθούνται από μέλος του Συμβουλίου οριζόμενο από το Δ.Σ.

ΤΑΜΙΑΣ

α. Εισπράττει όλες τις προσόδους του Οργανισμού με ειδικές τριπλότυπες αποδείξεις, καθώς και τα εμβαζόμενα από τρίτους χρήματα, τις δωρεές, τις επιχορηγήσεις Υπουργείων και άλλων Οργανισμών Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου προς τον Οργανισμό μέσω Τραπεζών ή Ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, σε οποιοδήποτε ποσό και αν ανέρχονται αυτά.

β. Έχει απόλυτη ευθύνη για την είσπραξη από τους εταιρικούς θιάσους των καταβληθέντων δανείων, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού του Ο.Ε.Θ.

γ. Ενεργεί τις πληρωμές έναντι αποδείξεων, τις αναλήψεις των καταθέσεων με γραμμάτια ή εξουσιοδοτήσεις υπογεγραμμένα και από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.

δ. Τηρεί βιβλίο Ταμείου και ευθύνεται και εποπτεύει την ακριβή και καλή τήρηση από το λογιστή του Ο.Ε.Θ. όλων των διαχειριστικών βιβλίων.

ε. Κρατάει στα χέρια του από τα χρήματα του Ταμείου του Ο.Ε.Θ. ποσό που καθορίζεται από το Δ.Σ. για την πληρωμή των μηνιαίων εξόδων και καταθέτει τα υπόλοιπα στην Τράπεζα.

στ. Στην αρχή κάθε μήνα υποβάλλει στο Δ.Σ. συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου μήνα ή και σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή ζητηθεί αυτό από το Δ.Σ.

ζ. Είναι ουσιαστικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια αποδείξεων, εισπράξεων και πληρωμών.

η. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση λογοδοσία για τη διαχείρισή του.

θ. Σε συνεργασία με τον Οικονομικό Σύμβουλο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής παρακολουθεί συμβουλευτικά την οικονομική διαχείριση των εταιρικών θιάσων του Ο.Ε.Θ. μελετώντας και προτείνοντας τις απαραίτητες λύσεις.

ι. Τον Ταμία αναπληρώνει και υποβοηθεί στο έργο του, μέλος του Δ.Σ. που υποδεικνύεται από τον ίδιο και εγκρίνεται από το Δ.Σ.

ια. Η Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Η. με πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ. εγκρίνει για τον Ταμία την είσπραξη επιδόματος λαθών.

ΕΦΟΡΟΣ

α. Ο Έφορος διαφυλάσσει υπεύθυνα όλη την κινητή περιουσία του Οργανισμό που παραλαμβάνει με πρωτόκολλο από την προηγούμενη Διοίκηση διατηρώντας ειδικό βιβλίο αποθήκης. Είναι υπεύθυνος της βιβλιοθήκης και επιστατεί στην ακίνητη περιουσία του Ο.Ε.Θ.

β. Είναι υπεύθυνος για την καλή συντήρηση του τεχνικού εξοπλισμού του Ο.Ε.Θ. και, σε περίπτωση ενοικίασης, για την ασφαλή παράδοση και επιστροφή του από τους εταιρικούς θιάσους.

γ. Αναλαμβάνει την οργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων που αποφασίζει το Δ.Σ. (σεμινάρια, διαλέξεις, ειδικές παραστάσεις) και εποπτεύει σ’ αυτές καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη συγκέντρωση του Ο.Ε.Θ.

δ. Όταν ο Έφορος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο ορισμένος από το Δ.Σ. αναπληρωτής του.

Άρθρο 8

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

α. Το Δ.Σ. ψηφίζει ιδιαίτερο Κανονισμό που προβλέπει τον τρόπο λειτουργίας των γραφείων του Οργανισμού και τα καθήκοντα του προσωπικού.

β. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού είναι ο Διοικητικός Προϊστάμενος όλων των υπαλλήλων του Ο.Ε.Θ. και είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των διάφορων υπηρεσιών, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει επίσης το δικαίωμα να εισηγείται στο Δ.Σ. κάθε αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού.

Άρθρο 9

ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο έλεγχος της οικονομικής δραστηριότητας του Ο.Ε.Θ. γίνεται από την εξελεγκτική επιτροπή του Σ.Ε.Η. Το Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ. είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει κάθε εξάμηνο στην εξελεγκτική επιτροπή ολοκληρωμένη έκθεση της δραστηριότητάς του και διαχειριστικό απολογισμό.

Άρθρο 10

ΠΟΡΟΙ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο.Ε.Θ.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ:

α. Οι επιχορηγήσεις δημοσίου (όπως του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, Δήμων, Κοινοτήτων και λοιπών νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου).

β. Οι πρόσοδοι από τυχόν δωρεές ή κληροδοτήματα ιδιωτών προς τον Ο.Ε.Θ., εκτός εάν δίνονται για κάποιον άλλον ειδικά προκαθορισμένο σκοπό.

γ. Η χρηματική ενίσχυση που παρέχεται στο Σ.Ε.Η. σύμφωνα με το νόμο από το Ταμείο Εργασίας Ηθοποιών για αρωγή σε μικρούς θιάσους.

δ. Χρηματικές ενισχύσεις από το Κράτος ή άλλους φορείς Δημοσίου στο Σ.Ε.Η. για λογαριασμό του Οργανισμού των εταιρικών θιάσων (π.χ. ποσοστό από τις εισπράξεις της Εργατικής Εστίας).

ε. Το ποσοστό 20% επί των καθαρών κερδών των εταιρικών θιάσων κατά τη λήξη κάθε θεατρικής περιόδου, σύμφωνα με το άρθρο 36.

στ. Οι δωρεές των μελών του Σ.Ε.Η.

ζ. Οι πρόσοδοι από την περιουσία κινητή ή ακίνητη.

η. Οι εισπράξεις από παραστάσεις, γιορτές, διαλέξεις που οργανώνει ο Ο.Ε.Θ.

θ. Τα κεφάλαια και οι πόροι του Ταμείου Εργασίας, εφόσον επανέλθει στον ιδρυτικό νόμο.

ι. Ό,τι άλλο αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

ια. Οικονομικές ενισχύσεις από το Ταμείο του Σ.Ε.Η.

ιβ. Τα χρήματα του Ταμείου του Οργανισμού κατατίθενται υποχρεωτικά σε Τράπεζα η οποία προσφέρει τους καλύτερους δυνατούς όρους συναλλαγής, από τον Ταμία για λογαριασμό και στο όνομα του Ο.Ε.Θ. Ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. παραναλαμβάνονται τα χρήματα τα κατατεθειμένα στις Τράπεζες από τον Ταμία, αφού προηγουμένως τηρηθούν οι διατυπώσεις του παρόντος εσωτερικού κανονισμού και του καταστατικού του Σ.Ε.Η.

ιγ. Από τον ετήσιο προϋπολογισμό και ισολογισμό του το, Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ. είναι υποχρεωμένο να κρατάει ποσοστό 20% σαν αποθεματικό Κεφάλαιο για την ανάπτυξη του Οργανισμού.

Σε περίπτωση ιδιαίτερης ανάγκης, το αποθεματικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί ύστερα από απόφαση μικτού Συμβουλίου των Δ.Σ. Ο.Ε.Θ. και Σ.Ε.Η. Στο μικτό Συμβούλιο προεδρεύει ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Η. και οι αποφάσεις, που παίρνονται κατά πλειοψηφία, είναι υποχρεωτικές.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ:

α. Οι καταθέσεις του στις Τράπεζες.

β. Τα ακίνητα ή κινητά που απέκτησε ή θα αποκτήσει μελλοντικά.

γ. Τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός των γραφείων του.

Άρθρο 11

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Ο.Ε.Θ. ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ο Ο.Ε.Θ. εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι των τρίτων όπως προβλέπει το αντίστοιχο άρθρο του καταστατικού του Σ.Ε.Η.

Άρθρο 12

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Για την καλύτερη λειτουργία του Οργανισμού συμμετέχει στις εργασίες του Δ.Σ. επταμελής (7) Γνωμοδοτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) μέλη του Σ.Ε.Η. καθιερωμένα και πεπειραμένα και τα υπόλοιπα από αναγνωρισμένες προσωπικότητες της Τέχνης και των Γραμμάτων.

Τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, που εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία του Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ., έχουν συμβουλευτική και γνωμοδοτική αρμοδιότητα και πρέπει όταν τους ζητηθεί να παρίστανται στις συνεδριάσεις του συμβουλίου με την ίδια διάρκεια θητείας.

Τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να προσφέρουν την προσωπική τους εργασία όταν τούτο ζητηθεί από εταιρικό θίασο του Ο.Ε.Θ.

Άρθρο 13

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ Ο.Ε.Θ.

α. Ο Ο.Ε.Θ. του Σ.Ε.Η. μπορεί να διαλυθεί μόνο ύστερα από απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σ.Ε.Η.

β. Η περιουσία του Οργανισμού –κινητή και ακίνητη– μετά τη διάλυσή του περιέχεται στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών.

Άρθρο 14

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η σφραγίδα του Ο.Ε.Θ. είναι στρογγυλή και φέρει κυκλικά τον τίτλο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΘΙΑΣΩΝ-Σ.Ε.Η.» και στο κέντρο τα αρχικά Ο.Ε.Θ.

Άρθρο 15

ΕΝΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΘΙΑΣΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Ε.Θ.

Εταιρικοί θίασοι που αποδέχονται τους σκοπούς του Ο.Ε.Θ. και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ εντάσσονται στον Ο.Ε.Θ. ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού. Από τους θιάσους αυτούς το Δ.Σ. αποφασίζει ποιους θα δανειοδοτήσει κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄.

*******************

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Συγκρότηση – Λειτουργία Εταιρικών Θιάσων Ο.Ε.Θ.

Άρθρο 16

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΘΙΑΣΟΥ

1. Εταιρικός θίασος είναι θεατρική εργασιακή μονάδα που στηρίζεται για τη συγκρότησή της και λειτουργεί στις αρχές του συνεταιρισμού, της αυτοδιοίκησης, της αυτοδιαχείρισης, του αυτοελέγχου και της συλλογικότητας γενικά και ειδικά.

2. Εταιρικός θίασος Ο.Ε.Θ.–Σ.Ε.Η. είναι αυτός που εκπληρώνει τις παραπάνω αρχές, ανταποκρίνεται στους σκοπούς του Ο.Ε.Θ., λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος εσωτερικού κανονισμού και έχει ενταχθεί στον Ο.Ε.Θ. ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ.

Άρθρο 17

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ–ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΘΙΑΣΟΥ

1. Ο εταιρικός θίασος του Ο.Ε.Θ. μπορεί να λειτουργεί με οποιαδήποτε νομική μορφή εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Συγκροτείται από τέσσερις (4) τουλάχιστον ηθοποιούς εταίρους που είναι ενεργά μέλη του Σ.Ε.Η. και ταμιακώς τακτοποιημένα και έναν (1) ηθοποιό εργαζόμενο που να είναι τακτικό ή προστατευόμενο μέλος του Σ.Ε.Η. Σε καμία περίπτωση, το άθροισμα των εταίρων και των συνεργαζόμενων ηθοποιών μελών του Σ.Ε.Η. δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πέντε (5).

3. Ο εταιρικός θίασος μπορεί να προσλαμβάνει με μισθό και άλλους ηθοποιούς (μισθωτούς), υποχρεωτικά μέλη του Σ.Ε.Η. Σε περίπτωση που το ρεπερτόριο δεν καλύπτει τις καλλιτεχνικές ανάγκες των μελών της εταιρείας μπορεί κατ’ εξαίρεση, μέλος της εταιρείας να μη συμμετέχει στη διανομή ενός έργου. Η ρύθμιση αυτή δεν μπορεί να ισχύσει σε δύο συνεχόμενες θεατρικές περιόδους για το ίδιο μέλος της εταιρείας.

Άρθρο 18

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΘΙΑΣΟΥ

1. Οι ηθοποιοί και άλλοι θεατρικοί παράγοντες που πρόκειται να συστήσουν εταιρεία συνέρχονται σε συνέλευση. Η συνέλευση στις συνεδριάσεις της εκλέγει πρόεδρο που διευθύνει τη συζήτηση.

2. Μετά την ολοκλήρωση της σύνθεσης του θιάσου και τον καθορισμό του γενικού προγραμματισμού, η Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία την τριμελή Διοικητική Επιτροπή του θιάσου με τους αναπληρωματικούς τους, (υποχρεωτικά ανάμεσα από τους εταίρους ηθοποιούς) και καθορίζεται ο εκπρόσωπος (υπεύθυνος) του θιάσου για την ασφάλιση των μελών του ΙΚΑ. Η συνέλευση επίσης αναθέτει τις ανάλογες οργανωτικές και καλλιτεχνικές υπευθυνότητες στους εταίρους ή στις αντίστοιχες υποεπιτροπές δραστηριότητας, με σκοπό την ενεργοποίηση όλων των εταίρων και την καλύτερη λειτουργία του θιάσου.

3. Πρώτη ενέργεια, μετά την εκλογή της Διοικητικής Επιτροπής, ο καθορισμός των οικονομικών και καλλιτεχνικών σχέσεων του θιάσου.

4. Στη διάρκεια της προεργασίας, της σύστασης και του καθορισμού της γενικής πορείας του εταιρικού θιάσου, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία με το Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ.

Άρθρο 19

ΣΥΣΤΑΣΗ–ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Ο εταιρικός θίασος αμέσως μόλις συγκροτηθεί πρέπει να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες (υπογραφή εταιρικού, κατάθεσή του όπου χρειάζεται κλπ.) για να αναγνωρισθεί ως εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος κανονισμού. Το εταιρικό πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού του Ο.Ε.Θ. Ένα αντίγραφο του εταιρικού πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία του Ο.Ε.Θ. Ο εταιρικός θίασος είναι υποχρεωμένος να συμβουλεύεται το Νομικό Σύμβουλο του Ο.Ε.Θ. για την κατάρτιση του εταιρικού και όλες τις νομικές διαδικασίες.

Άρθρο 20

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ

1. Εκτός της επωνυμίας του εταιρικού θιάσου, στο εταιρικό, στη σφραγίδα, στις διαφημίσεις και σε οποιαδήποτε προβολή πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα και οι λέξεις «ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΘΙΑΣΟΣ Ο.Ε.Θ.–Σ.Ε.Η.».

2. Η σειρά των ονομάτων των εταίρων θα είναι αλφαβητική, εκτός αν η ολομέλεια του θιάσου αποφασίσει διαφορετικά.

3. Κατά τη σύνταξη του εταιρικού συμφωνητικού, θα αναφέρονται απαραίτητα σ’ αυτό τα μέλη που εκλέχτηκαν ως Δ.Ε. με τις αρμοδιότητές τους και θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο όρος ότι όλοι οι εταίροι αποδέχονται τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας εταιρικών θιάσων του Ο.Ε.Θ.

4. Το εταιρικό ορίζει ποιο ή ποια μέλη της Διοικούσας Επιτροπής εκπροσωπούν και δεσμεύουν τον εταιρικό θίασο έναντι των τρίτων για τις διάφορες σχέσεις αυτού. Επίσης στο εταιρικό καθορίζεται ποιο μέλος του εταιρικού θιάσου θα είναι υπεύθυνο για την ασφάλιση των μελών στο ΙΚΑ.

Άρθρο 21

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Ανώτατο όργανο του εταιρικού θιάσου είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων.

2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία των 4/5 των μελών και με την παρουσία μέλους του Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ.

3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τη Διοικητική Επιτροπή κάθε 15 μέρες υποχρεωτικά και σε έκτακτες περιπτώσεις όταν το ζητήσει η Δ.Σ. ή τα 2/5 των εταίρων. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία (του συνόλου των εταίρων) και είναι δεσμευτικές για όλους. Τηρούνται πρακτικά των Συνελεύσεων με ευθύνη του Διοικητικού υπευθύνου που διαβάζονται και επικυρώνονται στην Αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Άρθρο 22

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. Ο εταιρικός θίασος διοικείται από τριμελή επιτροπή που την αποτελούν ο Διοικητικός Υπεύθυνος, ο Καλλιτεχνικός Υπεύθυνος και ο Οικονομικός Υπεύθυνος. Οι παραπάνω εκλέγονται απευθείας από τα μέλη του εταιρικού θιάσου κατά τη συγκρότησή του και παίρνουν τις αποφάσεις κατά πλειοψηφία. Η Δ.Ε. είναι υπεύθυνη απέναντι στη Γ.Σ.

Η επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού υπευθύνου ή ενός από τα άλλα μέλη της, και αποφασίζει με πλειοψηφία.

2. Η θητεία της επιτροπής ορίζεται για κάθε θεατρική περίοδο και μόνο. Η συνέλευση των εταίρων, όμως, μπορεί να αντικαταστήσει οποιοδήποτε από τα μέλη της, ή και ολόκληρη τη Δ.Ε., αν τούτο αποφασιστεί από τα 3/5 των μελών του εταιρικού θιάσου σε μυστική ψηφοφορία.

3. Η Δ.Ε. του θιάσου αποφασίζει και ενεργεί για κάθε ζήτημα σχετικό με τις εργασίες του θιάσου, με βάση τον προγραμματισμό που καθορίζεται και εγκρίνεται από την ολομέλεια των εταίρων για την εκάστοτε θεατρική περίοδο.

Σε ειδικές περιπτώσεις η Δ.Ε. μπορεί να πάρει απόφαση για έκτακτα θέματα, όταν δεν μπορεί να συγκληθεί η ολομέλεια του θιάσου. Στη συνέχεια λογοδοτεί στη Γ.Σ. των εταίρων.

4. Η διοίκηση του εταιρικού θιάσου είναι υποχρεωμένη κάθε μήνα να συνεργάζεται με το Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ. πάνω σε όλα τα θέματα του θιάσου, καλλιτεχνικά, οργανωτικά, οικονομικά.

5. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο και για την επίλυση των διαφορών που παρουσιάζονται μεταξύ των μελών του θιάσου. Για σοβαρά ζητήματα η Δ.Ε. εισηγείται στην ολομέλεια του θιάσου. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση στο θέμα παραπέμπεται στο Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ. που παρεμβαίνει ως διαιτητής. Η Δ.Ε. είναι υποχρεωμένη να συγκαλεί όλα τα μέλη της εταιρείας στις μηνιαίες συνελεύσεις των θιάσων του Ο.Ε.Θ.

Άρθρο 23

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Ο Διοικητικός υπεύθυνος του θιάσου φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γ.Σ. και της Δ.Ε. για την καλή διεξαγωγή των εργασιών του θιάσου και συντονίζει τις ενέργειες του καλλιτεχνικού και του οικονομικού υπευθύνου του εταιρικού θιάσου και ενεργοποιεί τις αντίστοιχες υποεπιτροπές δραστηριότητας.

2. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

α. Ο καλλιτεχνικός υπεύθυνος του εταιρικού θιάσου εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Δ.Ε., εισηγείται και ρυθμίζει κάθε ζήτημα καλλιτεχνικό που προκύπτει στις εργασίες του εταιρικού θιάσου.

β. Μελετάει και προτείνει στη Γενική Συνέλευση, σε συνεργασία με τη Δ.Ε. και την πιθανή υποεπιτροπή αντίστοιχης δραστηριότητας, το δραματολόγιο του θιάσου και τον τρόπο παρουσίασης και καλλιτεχνικής έκφρασης.

γ. Εισηγείται στη Δ.Ε. και στην Γ.Σ. την πρόσληψη έκτακτων καλλιτεχνικών και άλλων συνεργατών για το ανέβασμα κάθε έργου.

δ. Καθορίζει τις ώρες των δοκιμών και ασκεί πειθαρχική εξουσία για παραπτώματα που έχουν σχέση μ’ αυτές και τις παραστάσεις, εισηγούμενος σχετικά στη Δ.Ε.

ε. Μελετάει το έργο που θα παρουσιαστεί και σε συνεργασία με τη Δ.Ε. εισηγείται τη διανομή των ρόλων στη Γ.Σ., αν το έργο πρόκειται να ανέβει από το θίασο ή τον ίδιο ή άλλο σκηνοθέτη.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Ο οικονομικός υπεύθυνος του θιάσου ρυθμίζει κάθε ζήτημα που αφορά την οικονομική κατάσταση του θιάσου. Εισηγείται στη Γ.Σ. ενέργειες σχετικά με θέματα οργάνωσης και διαφήμισης.

Συνεργάζεται με το Διοικητικό και τον Καλλιτεχνικό υπεύθυνο για κάθε ζήτημα που έχει σχέση με τα οικονομικά του θιάσου και φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων της Δ.Ε. και της Γ.Σ. για κάθε ζήτημα οικονομικής φύσης. Κρίνεται επίσης απαραίτητη η συνεργασία του και με τον ταμία του Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ. Κρατάει τα λογιστικά βιβλία και συντάσσει αναλυτική ταμειακή κατάσταση που υπογράφουν και τα άλλα δύο μέλη της Δ.Ε.

Από τη στιγμή που υπογράφει την κατάσταση είναι υπεύθυνη ολόκληρη η Δ.Ε. Κάθε 15 μέρες η συνέλευση των εταίρων επικυρώνει τις δαπάνες και τις εισπράξεις και τότε γίνεται αυτή υπεύθυνη για όσα επικύρωσε. Κάθε τέλος του μήνα ενημερώνει τον ταμία του Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ. και αποδίδει σ’ αυτόν το ποσοστό για την εξόφληση του δανείου, που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.

Άρθρο 24

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΘΙΑΣΟΥ

Κάθε μέλος εταίρος του εταιρικού θιάσου συμμετέχει στα κέρδη και ευθύνεται για τις ζημιές κατά ισομερίδια. Ο μισθός του κάθε εργαζόμενου εταίρου υπολογίζεται σύμφωνα πάντα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας του Σ.Ε.Η.

Άρθρο 25

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ. μπορεί, αν του το ζητήσει η Δ.Ε. ή και ένα τουλάχιστον μέλος της εταιρείας, να μεσολαβήσει ως διαιτητικό όργανο σε διαφορές μεταξύ των εταίρων που το Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ. κρίνει με σχετική πλειοψηφία σημαντικές. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ. είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη του εταιρικού θιάσου.

Άρθρο 26

ΚΕΦΑΛΑΙΑ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΘΙΑΣΟΥ

1. Κεφάλαια του εταιρικού θιάσου είναι:

α. Η οικονομική ενίσχυση που του χορηγεί ο Ο.Ε.Θ. με τη μορφή δανείου.

β. Τα δάνεια ή οι δωρεές που του χορηγεί το Ταμείο Εργασίας Ηθοποιών.

γ. Οι επιχορηγήσεις από Υπουργεία, Δήμους ή άλλους Κρατικούς οργανισμούς και άλλα πρόσωπα Δημόσιου ή Ιδιωτικού δικαίου.

δ. Οι καταβολές των εταίρων και οι ενισχύσεις ιδιωτών.

2. Περιουσία του εταιρικού θιάσου είναι κάθε υλικοτεχνικός εξοπλισμός και κάθε ακίνητο περιουσιακό στοιχείο.

Άρθρο 27

ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ

1. Έσοδα του εταιρικού θιάσου είναι:

α. Το αντίτιμο των εισιτηρίων.

β. Τα χρήματα που εισπράττει από την πώληση του προγράμματος και την εκμετάλλευση του φουαγιέ και του μπαρ.

γ. Τα κέρδη από τις διαφημίσεις.

δ. Οι επιχορηγήσεις από διάφορα Υπουργεία (Πολιτισμού, Παιδείας κλπ.) και άλλους χορηγούς.

ε. Τα έσοδα από οργανωμένες παραστάσεις σε Δήμους, Σχολεία κλπ. είτε εμφανίζονται στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών των εταιριών είτε όχι.

2. Έξοδα του εταιρικού θιάσου είναι:

α. Το νοίκι του θεάτρου.

β. Οι μισθοί των ηθοποιών, μελών ή μη, με βάση τα κατώτατα όρια που προβλέπει η εκάστοτε συλλογική σύμβαση εργασίας, και οι τυχόν αμοιβές σε άλλους καλλιτεχνικούς συνεργάτες (σκηνογράφους κλπ.).

γ. Οι οφειλές του θιάσου προς τρίτους για οποιαδήποτε αιτία (ΤΑΣΕΗ, ΙΚΑ, κλπ.).

δ. Έξοδα κίνησης και λειτουργίας του θιάσου (σκηνικά, διαφημίσεις, αγορές υλικοτεχνικού εξοπλισμού).

ε. Το ποσοστό για την εξόφληση του δανείου του Ο.Ε.Θ., που είναι 10% από τις ακαθάριστες εισπράξεις και που γίνεται κάθε μήνα κατά το άρθρο 37 παράγραφος 1.

Άρθρο 28

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Μετά την αφαίρεση των εξόδων, στα οποία περιλαμβάνεται και το 10% προς τον Ο.Ε.Θ., και οπωσδήποτε μετά την καταβολή ή παρακράτηση του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ, κάθε δεκαημερία, μοιράζεται σε καθέναν από τους εταίρους ποσό ίσο τουλάχιστο προς το ποσό που αντιστοιχεί στο κατώτατο όριο του μισθού που προβλέπεται από τη συλλογική σύμβαση. Σε περίπτωση που οι εισπράξεις του θιάσου κάθε δεκαημερία ή κάθε μήνα δεν φτάνουν για την πληρωμή εταίρων, σύμφωνα με τα παραπάνω, η Δ.Ε. εισηγείται στην ολομέλεια τον τρόπο αντιμετώπισης του θέματος και η ολομέλεια αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

Άρθρο 29

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο εταιρικός θίασος ιδρύεται για ορισμένη χρονική περίοδο. Παράταση μπορεί να γίνει ύστερα από αίτηση τουλάχιστον των 3/4 των μελών του.

Άρθρο 30

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Αποχώρηση εταίρου από τον εταιρικό θίασο πριν από τη λήξη της διάρκειάς του απαγορεύεται απόλυτα. Και αν γίνει αυθαίρετα, εκτός των οικονομικών και άλλων ευθυνών που έχει ο εταίρος που αποχώρησε, είναι και βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα. Εξαιρετικά μπορεί να επιτραπεί η αποχώρηση εταίρου ύστερα από απόφαση της ολομέλειας με πλειοψηφία των 4/5 και εφόσον ο αποχωρών διευθετήσει τις ευθύνες του για τα χρέη που είχε ο θίασος μέχρι την αποχώρησή του. Μετά την αποχώρηση εταίρου, για οποιονδήποτε λόγο, γίνεται αναδιάρθρωση της εταιρείας. Ο αριθμός των εταίρων ποτέ δεν θα υπολείπεται του αρχικού αριθμού των εταίρων που συνιστούν την εταιρεία, για τη θεατρική περίοδο για την οποία δανειοδοτήθηκε.

Άρθρο 31

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΘΙΑΣΟΥ

1. Κατά τη διάλυση του εταιρικού θιάσου γίνεται τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων του θιάσου προς τους τρίτους και τον Ο.Ε.Θ. Στη συνέχεια, με την επιφύλαξη του άρθρου 37 παράγραφος 3, ακολουθεί η εκποίηση των περιουσιακών του στοιχείων και η διανομή του ενεργητικού υπολοίπου στα μέλη κατά ίσα μερίδια.

2. Τα βιβλία του εταιρικού θιάσου, μετά τη διάλυσή του, παραδίδονται με απόδειξη από τον οικονομικό υπεύθυνο στον ταμία του Ο.Ε.Θ. για έλεγχο της οικονομικής πορείας του θιάσου.

Άρθρο 32

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΘΙΑΣΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ο.Ε.Θ.

Ο εταιρικός θίασος που δανειοδοτήθηκε από τον Ο.Ε.Θ. υποχρεούται να επιστρέψει το δάνειο σύμφωνα με το άρθρο 37 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού.

**************

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Χορήγηση δανείων από Ο.Ε.Θ. προς Εταιρικούς Θιάσους

Άρθρο 33

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

1. Το Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ. αποφασίζει, ύστερα από πρόταση της γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 12, ποιοι από τους εταιρικούς θιάσους που εντάσσονται στον Ο.Ε.Θ. θα δανειοδοτηθούν, καθώς και το ύψος και τη μορφή της δανειοδότησης. Στη λήψη της σχετικής απόφασης δεν συμμετέχουν μέλη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ. που ανήκουν σε θίασο ο οποίος έχει υποβάλλει αίτηση για δάνειο και αναπληρώνονται από τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς.

2. Η απόφαση για τη δανειοδότηση των εταιρικών θιάσων λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ.

3. Το Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ. αποφασίζει για δανειοδοτήσεις 2 φορές το χρόνο, κάθε Μάρτιο και κάθε Αύγουστο. Εκτάκτως δε όταν το Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ. το αποφασίσει, αλλά όχι πάνω από 2 φορές το χρόνο, μία για κάθε περίοδο.

Η παραλαβή αιτήσεων γίνεται σ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και μέχρι 20 μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης του Δ.Σ. που θα αποφασίσει για τις δανειοδοτήσεις.

Άρθρο 34

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. Για τη δανειοδότηση των εταιρικών θιάσων, και γενικά για την εκπλήρωση των σκοπών του, ο Ο.Ε.Θ. διαθέτει το σύνολο των εσόδων και των κεφαλαίων του μετά την αφαίρεση κάθε χρόνο του 20%, για αποθεματικό.

2. Ως ανώτατο όριο δανειοδότησης ορίζεται ποσοστό 50% και ως κατώτατο όριο το 15% από τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ο.Ε.Θ. για πλήρη πενταμελή θίασο. Εξαιρετικά μπορεί να δοθεί και το 100% του διαθέσιμου κεφαλαίου σε ένα μόνο θίασο, μετά από απόφαση του μικτού Συμβουλίου Σ.Ε.Η. – Ο.Ε.Θ. και μόνο όταν αφορά θίασο που συγκροτεί ο Ο.Ε.Θ. για την επίτευξη των σκοπών του.

3. Περίοδος δανειοδότησης νοείται η περίοδος των 12 μηνών από την ημερομηνία που ο Ο.Ε.Θ. ενέκρινε τη δανειοδότηση. Αυτονόητο είναι ότι η έναρξη των εργασιών του θιάσου, δεν μπορεί να παραταθεί πέραν του διμήνου από την έγκριση για δανειοδότηση.

4. Η καταβολή του δανείου γίνεται σε τρεις ισότοπες δόσεις. Ειδικότερα, για την καταβολή της 2ης δόσης του δανείου, πρέπει προηγουμένως να έχει προσκομίσει η εταιρεία στον Ο.Ε.Θ. τα συμβόλαια εργασίας των εργαζόμενων ηθοποιών και για την καταβολή της 3ης δόσης του δανείου, τα σχετικά βιβλία αγοράς ενσήμων των απασχολουμένων.

5. Το Μικτό Συμβούλιο Σ.Ε.Η. – Ο.Ε.Θ. αποφασίζει για τον τρόπο χρησιμοποίησης του αποθεματικού.

Άρθρο 35

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Προϋποθέσεις απαραίτητες για τη δανειοδότηση από τον Ο.Ε.Θ. οποιουδήποτε εταιρικού θιάσου είναι:

α. Να αποδέχεται η εταιρεία τους σκοπούς του Ο.Ε.Θ.

β. Να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ και να τηρεί τους όρους αυτού.

γ. Να έχει καταβάλλει όλες τις ασφαλιστικές εισφορές των μελών προς το ΙΚΑ, τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία και το Σ.Ε.Η. από τυχόν προγενέστερη δραστηριότητά του.

δ. Να μην υπάρχει, μεταξύ των μελών της εταιρείας, εταίρος ο οποίος να έχει καταστρατηγήσει τη συλλογική σύμβαση εργασίας και την ασφαλιστική νομοθεσία σε προηγούμενες δραστηριότητές του.

ε. Όλα τα μέλη της εταιρείας αλλά και οι συνεργαζόμενοι να είναι μέλη του Σ.Ε.Η. τακτικά ή προστατευόμενα.

στ. Εκτός των λοιπών προϋποθέσεων λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν τα ποσά που έχουν επιστραφεί για την αποπληρωμή των δανείων από προηγούμενες δανειοδοτήσεις του Ο.Ε.Θ. στην ίδια εταιρεία, ή σε εταιρεία που έχει εταίρους που συμμετείχαν σε διαφορετικές δανειοδοτημένες εταιρείες.

ζ. Εταιρείες που δανειοδοτούνται πρέπει να έχουν εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 10% του προϋπολογισμού που καταθέτουν.

Άρθρο 36

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΙΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ., ύστερα από τη γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής επιλέγει ποιοι από τους θιάσους που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 θα δανειοδοτηθούν. Η επιλογή γίνεται με βάση τον προγραμματισμό τους, το δραματολόγιο, τους καλλιτεχνικούς παράγοντες, τη σύνθεση, την οργάνωση, τον προϋπολογισμό, τον τόπο ανάπτυξης της δράσης του, την επιστροφή συνολικά ή μερικά τυχόν προηγούμενων δανείων, καθώς και του 20% των καθαρών κερδών, και γενικά με γνώμονα την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Ο.Ε.Θ.

Άρθρο 37

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Η εξόφληση του δανείου από τον εταιρικό θίασο προς τον Ο.Ε.Θ. γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο.

1. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του εταιρικού θιάσου αποδίδεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα το ποσοστό 10% από τα έσοδα του θιάσου από κάθε μορφή δραστηριότητάς του, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 2.

2. Μετά την εξόφληση του δανείου ο εταιρικός θίασος υποχρεούται να καταβάλλει στον Ο.Ε.Θ. το 5% του συνόλου των εσόδων που θα έχει μετά την αποπληρωμή του δανείου, από οπουδήποτε κι αν προέρχονται και μέχρι τη συμπλήρωση της περιόδου δανειοδότησης.

3. Στην περίπτωση που το ποσόν που επέστρεψε συνολικά ο εταιρικός θίασος είναι μικρότερο από το δάνειο που πήρε, είναι υποχρεωμένος να παραδώσει ολόκληρο ή μέρος του υλικοτεχνικού του εξοπλισμού ως εξόφληση του υπόλοιπου ποσού του δανείου, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον Ο.Ε.Θ.

Άρθρο 38

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο εσωτερικός κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση μικτού συμβουλίου των Δ.Σ. Ο.Ε.Θ. και Σ.Ε.Η. και ύστερα από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ. και μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

23//05/2007 (μμ)