Καταστατικό

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Γενικές Αρχές

Το ΣΕΗ σαν πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, αλλά και σαν καλλιτεχνικό και πνευματικό σωματείο, έχει χρέος να διατηρεί την ενότητα των μελών του, απαραίτητη για την επίτευξη, κοινών στόχων και για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.
Το ΣΕΗ διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα του, να παίρνει θέση, για θέματα που αφορούν, την προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και την περιφρούρηση των εθνικών, πολιτικών, συνδικαλιστικών, ατομικών, ανθρώπινων ελευθεριών και δικαιωμάτων.
Το ΣΕΗ συνδέει άμεσα τους αγώνες του με τους αγώνες των άλλων εργαζομένων στο χώρο του Θεάματος – Ακροάματος ειδικότερα και με τα συμφέροντα όλων των εργαζομένων γενικότερα.
Το ΣΕΗ παίρνει μέρος ενεργά σε κάθε προσπάθεια για την πρόοδο και την ανάπτυξη όλων των στοιχείων της πολιτιστικής μας ζωής.
Το ΣΕΗ με πνεύμα αλληλεγγύης, παίρνει μέρος σε διεθνείς κινήσεις που … στους παραπάνω στόχους.
Το ΣΕΗ προσχωρεί σε υπερκείμενες Ενώσεις ή Οργανισμούς, μετά από απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης.
Το ΣΕΗ από τη φύση του και από την σύνθεση του συσπειρώνει εργαζόμενους διαφόρων τάσεων και απόψεων, μέσα σε πνεύμα ευρείας συνεργασίας, με σκοπό την … της ενότητας.
Το ΣΕΗ προστατεύει τον ηθοποιό αφ’ ενός σαν επαγγελματία μισθωτό και αφ’ ετέρου σαν φορέα φυσικών ιδιαιτεροτήτων, όπως οι καλλιτεχνικές του ενώσεις και ικανότητες χωρίς τις οποίες δεν μπορεί να εξασκήσει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.
Το ΣΕΗ περιφρουρεί και κατοχυρώνει τις θεμελιώδεις συνδικαλιστικές ελευθερίες, όπως η ελευθερία της έκφρασης – χωρίς την οποία δεν νοείται … καλλιτεχνικού επαγγέλματος – από όλους τους κινδύνους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Ίδρυση – Έδρα – Σκοποί

Άρθρο 1.

Το αναγνωρισμένο με την απόφαση 794, του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 19 Απριλίου 1917 Επαγγελματικό Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτού, με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία: Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών – Σ.Ε.Η. – 1917.
Στεγάζεται στα ιδιόκτητα γραφεία του, Κάνιγγος 33, 2ος όροφος.
Η σφραγίδα του Σωματείου είναι στρογγυλή, έχει στην περιφέρεια την παραπάνω επωνυμία και τη χρονολογία ίδρυσης και στο κέντρο λύρα και μάσκες, νύμφης σατύρου.

Άρθρο 2.

Σκοποί του Σωματείου είναι:
1 – Η παρακολούθηση, η προστασία και η υπεράσπιση των οικονομικών, καλλιτεχνικών, επαγγελματικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ηθοποιών.
Η προαγωγή και η εξύψωση του πνευματικού τους επιπέδου.
2 – Η καλλιέργεια πνεύματος επαγγελματικής, καλλιτεχνικής και συνδικαλιστικής συνείδησης και αλληλεγγύης, ανάμεσα στα μέλη του.
3 – Η κατοχύρωση της ελεύθερης έκφρασης, των συνδικαλιστικών ελευθεριών και των ατομικών δικαιωμάτων των μελών του.
4 – Η καταπολέμηση και αντιμετώπιση της ανεργίας.
5 – Η ανάπτυξη του Οργανισμού Εταιρικών Θιάσων του ΣΕΗ.
6 – Η προώθηση της θεατρικής αποκέντρωσης και η συμπαράσταση σε κάθε μορφής θεατρικό πειραματισμό και έρευνα.
7 – Η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την αναγέννηση και πρόοδο της θεατρικής παιδείας.
8 – Η προστασία και βελτίωση των όρων ασφάλισης, περίθαλψης και σύνταξης των μελών του.
9 – Η προστασία των μελών του σε όλους τους τομείς καλλιτεχνικής δραστηριότητας, όπως κινηματογράφο, ραδιόφωνο, κέντρα ψυχαγωγίας κλπ.
10 – Η προστασία, κατοχύρωση και εξασφάλιση της είσπραξης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (συγγενικά δικαιώματα) των μελών του, καθώς και των αποδοχών τους από κάθε χώρο εργασίας.

Άρθρο 3.

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του ΣΕΗ είναι:
α)Ίδρυση Γραφείου Εργασίας Ηθοποιών για το Θέατρο, τον Κινηματογράφο, το Ραδιόφωνο, την Τηλεόραση κ.α.
β)Ίδρυση Επικουρικού Ταμείου, εφ’ άπαξ παροχών για τα εξερχόμενα από το επάγγελμα μέλη του.
γ)Ίδρυση Εντευκτηρίου Ηθοποιών.
δ)Έκδοση επαγγελματικής εφημερίδας και θεατρικού περιοδικού.
ε)Ίδρυση θέρετρου Ηθοποιών.
στ)Αναδιοργάνωση του Ταμείου Πρόνοιας Ηθοποιών.
ζ)Ανάπτυξη των πόρων του Τ.Α.Σ.Ε.Η.
η)Η στήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών Θεάτρων σε όλη τη χώρα και η συμβολή στην ίδρυση νέων.
θ)Ίδρυση Δραματικής Σχολής ΣΕΗ και σχολής επιμόρφωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
ι)Η σύσταση και η συμμετοχή σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης και είσπραξης πάσης φύσεως συγγενικών δικαιωμάτων και αποδοχών των μελών του, από όλους τους χώρους εργασίας των.
κ)Η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων σε όλους τους χώρους εργασίας.
λ)Η συσπείρωση στους κόλπους του χωρίς διάκριση όλων των ηθοποιών που εργάζονται στο χώρο του Θεάματος – Ακροάματος, με σκοπό την προστασία και υπεράσπιση των επαγγελματικών τους συμφερόντων (ηθικών, καλλιτεχνικών και οικονομικών).
μ)Η οργάνωση και λειτουργία σεμιναρίων, εργαστηρίων, θεατρικών παραστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Μέλη – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις.

Άρθρο 4.

Μέλη του Σωματείου.

Το Σωματείο αποτελείται από προστατευόμενα, ενεργά και επίτιμα μέλη.
Η απόκτηση μια από της παραπάνω ιδιότητες εξαρτάται από τις αντίστοιχες προϋποθέσεις και συνθήκες. Για κάθε κατηγορία μελών τηρούνται ξεχωριστά βιβλία.

Άρθρο 5.

Προστατευόμενα μέλη.

Προστατευόμενο μέλος του ΣΕΗ μπορεί να γίνει κάθε ηθοποιός από την πρώτη ημέρα εργασίας του σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους, ύστερα … στο ΔΣ του ΣΕΗ.
Τα προστατευόμενα μέλη δεν έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ενεργών μελών του ΣΕΗ.

Ενεργά μέλη.

1. – Το προστατευόμενο μέλος του ΣΕΗ που έχει τα προσόντα του άρθρου 5 μπορεί να γίνει ενεργό ύστερα από αίτηση του στο ΔΣ του ΣΕΗ αφού πραγματοποιήσει 200 ημερομίσθια σε όλους τους χώρους δουλειάς των ηθοποιών μετά την εγγραφή του στα προστατευόμενα μέλη.
Η πραγματοποίηση τους αποδεικνύεται με κάθε αποδεικτικό μέσο, τα ένσημα σε κάθε περίπτωση θα προέρχονται από καθαρά καλλιτεχνική εργασία.
2. – Τα προστατευόμενα μέλη γίνονται ενεργά εφ’ όσον δεν έχουν επιδείξει αντισωματειακή και αντισυνδικαλιστική συμπεριφορά.

Άρθρο 7.

Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη ονομάζονται μετά από πρόταση του ΔΣ του ΣΕΗ ή μελών του, και απόφαση της ΓΣ άτομα που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες, για τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Σωματείου.

Άρθρο 8.

Διαγραφή μελών

Ενεργά μέλη του ΣΕΗ διαγράφονται από το Σωματείο:
1.Εάν καθυστερούν αδικαιολόγητα περισσότερες από έξι μηνιαίες συνδρομές, ή οποιαδήποτε άλλη οφειλή προς το Σωματείο και αφού ειδοποιηθούν με έγγραφο και δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, διαγράφονται με απόφαση του ΔΣ.
2.Εάν χωρίς να παύσουν να ασκούν το επάγγελμα του ηθοποιού, γίνουν μόνιμα ή πρόσκαιρα θεατρικοί ή ραδιοτηλεοπτικοί ή κινηματογραφικοί επιχειρηματίες ψυχαγωγικών κέντρων και χρησιμοποιούν άλλους ηθοποιούς, με μισθό ή ποσοστό για δικό τους όφελος. Δεν θεωρούνται θεατρικοί επιχειρηματίες, εταίροι εταιρικών θιάσων του ΟΕΘ. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του ΔΣ.
3.Εάν δεν έχουν προγραμματίσει τα (4) τέσσερα τελευταία χρόνια εκατόν πενήντα (150) θεατρικά ημερομίσθια, ή (200) διακόσια συνολικά σε όλους τους χώρους εργασίας σαν ηθοποιοί και ύστερα από απόφαση του ΔΣ.
Η διαπίστωση του παραπάνω γεγονότος γίνεται από την Επιτροπή Μητρώου κατά την αναθεώρηση του Μητρώου, που πρέπει να έχει περατωθεί στις 28 Φεβρουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών.
Μέλη της Επιτροπής Μητρώου είναι 4 μέλη του ΔΣ που ορίζονται από το ίδιο και ένα (1) μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής που ορίζεται από την ίδια.
4.Εάν γράφτηκαν σε άλλη συνδικαλιστική οργάνωση.
5.Εάν βαρύνονται με αντισωματειακή ή αντισυνδικαλιστική ενέργεια ή φασιστική δράση και έχουν προβεί σε πράξεις που αντιβαίνουν στο κοινό αίσθημα δικαίου και ανθρωπισμού. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση της ΓΣ και ύστερα από πρόταση του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΗ.
6.Εξαιρούνται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 οι στρατιώτες, οι γυναίκες που εγκυμονούν, οι ασθενείς που υποφέρουν από μακροχρόνια ασθένεια και οι ευρισκόμενοι για μεγάλο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό.
Συγκεκριμένα οι στρατιώτες για όλη τη διάρκεια της θητείας του, οι έγκυες για γυναίκες για όλο το διάστημα της εγκυμοσύνης τους και για δύο χρόνια μετά τον τοκετό και οι μακρόχρονα ασθενείς για όλο το διάστημα της ασθένειας τους απαλλάσσονται από την υποχρέωση να πληρώνουν συνδρομές και τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα δεν συνυπολογίζονται στην τετραετία της παρ.3 του παρόντος άρθρου.
7.Δεν διαγράφονται και δεν υπάγονται στην τετραετία της παρ.3 του παρόντος άρθρου, μέλη του ΣΕΗ που έχουν συμπληρώσει το (50) πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους, και το κατώτερο συνταξιοδοτικό όριο ημερομισθίων ως ηθοποιοί και μέχρι τη συμπλήρωση του ηλικιακού χρόνου συνταξιοδότησής τους.

Επανεγγραφή Μελών.

Προστατευόμενα ή ενεργά μέλη του ΣΕΗ επανεγγράφονται στο Σωματείο και κατατάσσονται στην κατηγορία στην οποία ανήκουν:
1. Εάν έχουν διαγραφεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8, έχουν παύσει να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν εκπληρώσει στο ακέραιο τις εργοδοτικές τους υποχρεώσεις. Η επανεγγραφή γίνεται με απόφαση του ΔΣ από την πρώτη μέρα που αυτά τα μέλη παύσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και το δηλώσουν εγγράφως στο ΔΣ του ΣΕΗ.
2. Εάν έχουνε διαγραφεί σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8, επανεγγράφονται με απόφαση του ΔΣ του ΣΕΗ από την πρώτη ημέρα εργασίας τους σαν ηθοποιοί σε όλους τους χώρους εργασίας εφ’ όσον προσκομίσουν συμβόλαιο ή άλλο αποδεικτικό εργασίας.
3. Εάν έχουν διαγραφεί σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 8, επανεγγράφονται στο ΣΕΗ αφού αποχωρήσουν από τη συνδικαλιστική οργάνωση που είχαν εγγραφεί και με απόφαση του ΔΣ του ΣΕΗ.
4. Εάν έχουν διαγραφεί σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 8, επανεγγράφονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΣΕΗ.
5. Για τις περιπτώσεις επανεγγραφής που αφορούν σε μέλη που έχουν διαγραφεί σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 8, αποφασίζει το ΔΣ σύμφωνα με το Νόμο.
6. Σε οποιαδήποτε περίπτωση επανεγγραφής, ο χρόνος διαγραφής δεν θεωρείται σαν χρόνος που έχει διανυθεί με την ιδιότητα του μέλους του Σωματείου.

Άρθρο 10.

Αρμόδιο όργανο για την λήψη απόφασης σχετικά με εγγραφή, ή επανεγγραφή μέλους ή μετάταξη αυτού από τη μια κατηγορία στην άλλη, είναι το ΔΣ του Σωματείου εκτός των περιπτώσεων όπου ορίζεται ειδικά σαν αρμόδιο όργανο η ΓΣ.

Άρθρο 11.

Υποχρεώσεις μελών

Ενεργά και Προστατευόμενα μέλη είναι υποχρεωμένα:
Α) Να πληρώνουν τις μηνιαίες συνδρομές τους. Το ποσό της εγγραφής και το ύψος των μηνιαίων συνδρομών καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 0,5% του εκάστοτε βασικού μισθού του ελεύθερου θεάτρου.
Το ΔΣ με απόφασή του καθορίζει τον τρόπο είσπραξης των συνδρομών κατά τον χρόνο εργασίας των μελών του σε όλους τους χώρους εργασίας, ειδικότερα και σε συνεργασία με τις Αντιπροσωπευτικές Επιτροπές στα Κρατικά, Δημοτικά, Επιχορηγούμενα και Ελεύθερα Θέατρα.
Β) Να εξουσιοδοτούν το ΔΣ να εισπράττει τις συνδρομές κατ’ ευθείαν από τους εργοδότες. Για αυτό κάθε μέλος υποβάλλει στο Σωματείο δήλωση ότι επιθυμεί να παρακρατούνται οι μηνιαίες συνδρομές υπέρ του Σωματείου, από το μισθό του. Η δήλωση θα λειτουργεί ως εξουσιοδότηση προς το Σωματείο να εισπράττει απ’ ευθείας τις συνδρομές του. Οι παραπάνω δηλώσεις – εξουσιοδοτήσεις αποτελούν και προϋπόθεση εγγραφής νέων μελών.
Τα μέλη οφείλουν να πράττουν και ότι άλλο απαιτείται για την είσπραξη των συνδρομών τους με τον τρόπο αυτό.
Γ) Να είναι παρόντα στις Γενικές Συνελεύσεις του ΣΕΗ ή σε οποιαδήποτε άλλη συγκέντρωση, συνάντηση ή εκδήλωση.
Δ) Να προσφέρουν κάθε υπηρεσία ή εργασία που θα βοηθάει στην πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
Ε) Να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού και στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΣΤ) Να ενημερώνουν την Επιτροπή του Τμήματος όπου ανήκουν για ζητήματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και ειδικότερα το Σωματείο.
Ζ) Να μην ανήκουν ταυτόχρονα σε επαγγελματικό Σωματείο, Σύλλογο ή Όμιλο αναγνωρισμένα από το Πρωτοδικείο που έχει τους ίδιους σκοπούς ή αντιστρατεύεται στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του ΣΕΗ και τις διατάξεις του καταστατικού του.

Άρθρο 12.

Δικαιώματα μελών.

1. Τα ενεργά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, να παίρνουν το λόγο, να υποβάλλουν προτάσεις, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα του Σωματείου.
2. Τα προστατευόμενα μέλη έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν τις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου με δικαίωμα λόγου αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δεν μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται.
3. Τα ενεργά, προστατευόμενα μέλη έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν τα ωφελήματα που προβλέπονται από το Καταστατικό και τους κανονισμούς του ΣΕΗ ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Σε περίπτωση που αποσυρθούν με την θέλησή τους, ευθύνονται για τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει στο Σωματείο κατά την περίοδο που ήταν μέλη του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Διοίκηση

Άρθρο 13

1. Το ΣΕΗ διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από δέκα επτά (17) μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά, προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους που απορρέουν από το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
2. Τα ενεργά μέλη του Σωματείου εκλέγουν τη Μεγάλη Δευτέρα κάθε δεύτερου χρόνου τη Διοίκηση του Σωματείου.
3. Το ΔΣ οφείλει να συνεδριάσει μέσα σε 8 ημέρες από την εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση του πρώτου σε σειρά επιτυχίας συμβούλου του πρώτου σε σειρά ψηφοδελτίου και να εκλέξει, με μυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία, ανάμεσα στα εκλεγμένα μέλη του, τον Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο, τον Β’ Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, το Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων και Αναπληρωτή Γραμματέα, τον Ταμία, τον Αναπληρωτή Ταμία, τον Έφορο, τον Γραμματέα Θεάτρου και εκπρόσωπο του ΔΣ στο ΔΣ του ΟΕΘ, το Γραμματέα Οπτικοακουστικού, το Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων, το Σύμβουλο για την Ασφάλιση και την Περίθαλψη και εκπρόσωπο του ΔΣ στο ΔΣ του ΤΑΣΕΗ, το Σύμβουλο για τα Κρατικά Θέατρα, το Σύμβουλο για τα Δημοτικά και Περιφερειακά θέματα, το Σύμβουλο για τον Κινηματογράφο και το Σύμβουλο για την Ραδιοτηλεόραση.
4. Το ΔΣ οφείλει στις δύο πρώτες συνεδριάσεις του να ορίζει τους εκπροσώπους σε Οργανισμούς, Επιτροπές, Διοικητικά Συμβούλια και γενικά όπου υπάρχει εκπροσώπηση του ΣΕΗ ορίζοντας εκπροσώπους του από τα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ, εκτός του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, κατά προτίμηση από τους αντίστοιχους Τομείς. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός του ίδιου προσώπου, στο ίδιο όργανο, για δυο συνεχόμενες θητείες. Δεν επιτρέπεται στον εκπρόσωπο να εργάζεται στον οργανισμό στον οποίον είναι εκπρόσωπος, στο διάστημα της θητείας του.
5. Το ΔΣ λειτουργεί σε ολομέλεια για την διευκόλυνση των εργασιών του σε τρεις Τομείς. Α) Τομέας Διοίκησης. Β) Τομέας Θεάτρου. Γ) Τομέας οπτικοακουστικού. Όλα τα μέλη του ΔΣ και οι εκπρόσωποι του είναι ανακλητά, από τα αξιώματα τους με απόφαση του ΔΣ.
6. Το ΔΣ παραλαμβάνει μέσα σε 10 ημέρες από την συγκρότησή του, τη σφραγίδα, τα βιβλία και τη Διοίκηση του Σωματείου από το προηγούμενο ΔΣ με ενυπόγραφο πρωτόκολλο.
7. Το ΔΣ συνέρχεται υποχρεωτικά σε ολομέλεια μια φορά το μήνα, σε τομείς μια φορά την εβδομάδα και εκτάκτως κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή των Αντιπροέδρων (υπεύθυνων των Τομέων) ή εάν το ζητήσουν ενυπόγραφα τρία από τα μέλη του.
8. Η Ολομέλεια του ΔΣ ή οι Τομείς βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τόσα μέλη όσα αποτελούν πλειοψηφία, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή ενός εκ των δύο Αντιπροέδρων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
9. Η ψήφος του Προέδρου είναι ίση με τις άλλες.
10. Αν ένας σύμβουλος παραιτηθεί ή απουσιάζει αδικαιολόγητα περισσότερο από ένα μήνα από τις συνεδριάσεις των Τομέων, ή σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις της Ολομέλειας, το ΔΣ μπορεί να τον αναπληρώσει ή να τον αντικαταστήσει με τον πρώτο αναπληρωματικό του συνδυασμού του.
11. Τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και των Τομέων μπορούν να παρακολουθούν οι αναπληρωματικοί Σύμβουλοι και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής με δικαίωμα λόγου.
12. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να καταλαμβάνει τη θέση του Προέδρου, ή του Γενικού Γραμματέα, ή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα περισσότερες από δυο συνεχείς θητείες.
13. Η ανάληψη μιας ή περισσότερων ιδιοτήτων στο ΔΣ είναι δικαίωμα και υποχρέωση του κάθε μέλους.

Καθήκοντα της Διοίκησης

Άρθρο 14

Α – Η Ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται από το σύνολο των εκλεγμένων μελών του και:
1. Αποφασίζει την κατεύθυνση της δράσης του Σωματείου ώστε να εκπληρώνονται οι σκοποί του να εκτελούνται οι αποφάσεις των ΓΣ.
2. Επιβλέπει την τήρηση του Καταστατικού, συντάσσει κανονισμούς λειτουργίας τμημάτων ή οργανισμών και τους φέρνει προς έγκριση στις ΓΣ.
3. Προκηρύσσει Δημοψηφίσματα για σοβαρά θέματα που απασχολούν τον κλάδο.
4. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση έως το τέλος του Φεβρουαρίου κάθε χρόνου, τον απολογισμό του χρόνου που έχει περάσει, τον Γενικό Ισολογισμό κλεισμένο την 1η Δεκεμβρίου καθώς και τον προϋπολογισμό του χρόνου που έχει αρχίσει.
5. Προσκαλεί τα μέλη του ΣΕΗ σε Γενική Συνέλευση και συντάσσει την Ημερήσια Διάταξη.
6. Εγγράφει, διαγράφει, επανεγγράφει, ή μετατάσσει τα μέλη του ΣΕΗ σύμφωνα με το Καταστατικό. Επικυρώνει την αναθεώρηση του Μητρώου που γίνεται από την Επιτροπή που προβλέπει το άρθρο 8 παρ.3.
7. Συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη του ΣΕΗ για μελέτη και ενημέρωση πάνω σε επαγγελματικά προβλήματα.
8. Ορίζει από τα μέλη του ή τους αναπληρωματικούς και σε συνεννόηση με τους αντίστοιχους Τομείς, τους εκπροσώπους του, στους διάφορους Φορείς και Οργανισμούς.
9. Αποφασίζει τελικά, ύστερα από εισήγηση των Τομέων, για υπογραφή
ή καταγγελία συλλογικών συμβάσεων, νομοθετήματα, συμμετοχή σε
απεργιακές κινητοποιήσεις υπερκειμένων οργανώσεων, συνεργασίες με
υπερκείμενες ή συναφείς ή συγγενείς οργανώσεις.
10. Διακηρύσσει Αρχαιρεσίες σύμφωνα με το Καταστατικό.
11. Η Ολομέλεια του Δ.Σ. μπορεί να πάρει επαγγελματικά μέτρα αν ένα μέλος του Σωματείου ή μία Αντιπροσωπευτική Επιτροπή καταγγείλουν καταστρατήγηση νόμιμων δικαιωμάτων των μελών, που απορρέουν από το Νόμο ή τις συλλογικές συμβάσεις.
Ιδίως μπορεί: Να δώσει εντολή στα μέλη του Σ.Ε.Η. να αποχωρήσουν
προσωρινά από την εργασία του παραβάτη εργοδότη ή Οργανισμού, προκειμένου να λυθεί η διαφορά που έχει προκύψει.
Να καλύψει νομικά και να προστατεύσει υλικά και ηθικά τα μέλη του.
Να ενημερώσει την Κοινή Γνώμη πάνω στα ζητήματα που παρουσιάζονται
Εφ’ όσον το κρίνει απαραίτητο.
Να παρέμβει ρυθμιστικά σε διαφορές, ή αθετήσεις υποχρεώσεων ανάμεσα
στα μέλη ή σε διαφορές ανάμεσα στα μέλη εταιρικών θιάσων.
Β) Ο Τομέας Διοίκησης αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων και Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον ‘Έφορο, τον Ταμία, τον Αναπληρωτή Ταμία, το Σύμβουλο για θέματα Ασφάλισης και Περίθαλψης και εκπρόσωπο του ΔΣ του ΣΕΗ. στο ΔΣ του Τ.Α.Σ.Ε.Η.
Αποφασίζει για:
-Τη λειτουργία του Σωματείου και την οικονομική του κατάσταση.
-Τα θέματα ακίνητης και κινητής περιουσίας.
-Τα θέματα ασφάλισης και περίθαλψης.
-Την πρόσληψη απαραίτητου προσωπικού.
-Την έκδοση ενημερωτικού δελτίου για τα μέλη, με βάση τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Ολομέλειας και των Τομέων του ΔΣ, για την πορεία και τις δραστηριότητες του ΣΕΗ.
-Τη συνεργασία με το ΤΑΣΕΗ και τη γενική βελτίωση των πόρων του.
Έχει επίσης την ευθύνη για την έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού του ΣΕΗ, για τη συμμετοχή του Σ.Ε.Η. σε έκδοση βιβλίου ή οποιουδήποτε άλλου εντύπου, καθώς και για την ενημέρωση των μελών του ΣΕΗ σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Γ) Ο Τομέας Θεάτρου αποτελείται από τον Α’ Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα θεάτρου και εκπρόσωπο του ΔΣ στο ΔΣ του ΟΕΘ, το Σύμβουλο για τα Ελεύθερα και Επιχορηγούμενα θέατρα, το Σύμβουλο για τα Δημοτικά και Περιφερειακά Θέατρα.
Αποφασίζει την προκήρυξη και σύγκληση Συνελεύσεων κατά επαγγελματικό χώρο. Παρεμβαίνει και επιλύει προβλήματα που δημιουργούνται ανάμεσα στη θεατρική εργοδοσία όλων των κατηγοριών και στους εργαζόμενους ηθοποιούς.
Καταρτίζει με ευθύνη του σχέδια θεατρικών συλλογικών συμβάσεων , τις οποίες εισηγείται στην Ολομέλεια του Δ.Σ.
Έχει την ευθύνη για τη λειτουργία θεατρικών σεμιναρίων, εκδηλώσεων Θεατρικής μορφής και για οτιδήποτε άλλο αφορά στην Οργάνωση και λειτουργία του Ζωντανού Θεάτρου.
Δ) Ο Τομέας Οπτικοακουστικού αποτελείται από τον Β’ Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα Οπτικοακουστικού, το Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων, το Σύμβουλο για τον Κινηματογράφο και το Σύμβουλο για τη Ραδιοτηλεόραση.
Αποφασίζει για:
Τη σύγκληση Συνελεύσεων για τον επαγγελματικό χώρο του Οπτικοακουστικού ή τμημάτων του (σπηκάζ – μεταγλωττίσεις – διαφημίσεις κλπ) .
Παρεμβαίνει και επιλύει προβλήματα που δημιουργούνται ανάμεσα στην οπτικοακουστική εργοδοσία και στους εργαζόμενους ηθοποιούς.
Καταρτίζει με ευθύνη του και εισηγείται στην Ολομέλεια του ΔΣ σχέδια Συλλογικών Συμβάσεων στον Οπτικοακουστικό χώρο.
Έχει την ευθύνη της λειτουργίας σεμιναρίων και συναντήσεων οπτικοακουστικού ενδιαφέροντος.
Παρακολουθεί την εργασιακή κατάσταση στον οπτικοακουστικό χώρο. Έχει την ευθύνη της σύνδεσης με τα ξένα Σωματεία και τις Διεθνείς Οργανώσεις. Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της λειτουργίας οργανισμών συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων στους οποίους συμμετέχουν μέλη του ΣΕΗ, ή συμμετέχει ως νομικό πρόσωπο και το ίδιο το ΣΕΗ.
Διεκδικεί ή εισπράττει είτε απ’ ευθείας ή σε συνεργασία με άλλο αρμόδιο Οργανισμό, συγγενικά δικαιώματα ή αμοιβές κάθε είδους, ηθοποιών ερμηνευτών από ταινίες, εκπομπές, μαγνητοσκοπήσεις, αναμεταδόσεις κάθε είδους και μορφής, αναπαραγωγές με κάθε μέσον που υπάρχει ή που θα υπάρξει στο μέλλον, κλπ.

Καθήκοντα Προέδρου

Άρθρο 15

Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ολομέλειας και του Τμήματος Διοίκησης και εισηγείται με το Γενικό Γραμματέα, σε συνεργασία και με τους Αντιπροέδρους, τα θέματα Η.Δ. που συντάσσει μαζί του.
Εκπροσωπεί το Σωματείο σε κάθε Αρχή, Διοικητική, ή Δικαστική και υπογράφει ΣΣΕ εκτελώντας αποφάσεις της Ολομέλειας του Δ.Σ.
Τα εντάλματα πληρωμών, τα γραμμάτια, τα πάσης φύσεως συμβόλαια και συμφωνητικά, τις εξουσιοδοτήσεις και επιταγές για ανάληψη από τις Τράπεζες καταθέσεων του Σωματείου, καθώς και πράξεις κατά οποιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού και για οποιαδήποτε αιτία.
Φροντίζει για τη σύγκληση των συνεδριάσεων της Ολομέλειας και του Τομέα Διοίκησης.
Συντονίζει την λειτουργία των μελών του ΔΣ και του προσωπικού.
Στις επαφές του με κρατικούς παράγοντες η εργοδοτικές οργανώσεις, συνοδεύεται από δύο τουλάχιστον μελή της Ολομέλειας του ΔΣ που ορίζει η ίδια.
Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει τον αναπληρώνει ο Α’ Αντιπρόεδρος .

Καθήκοντα Α’ Αντιπροέδρου

Άρθρο 16

Εκτός από την αναπλήρωση του Προέδρου στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΔΣ προεδρεύει στον Τομέα Θεάτρου.
Έχει την ευθύνη μαζί με το Γραμματέα Θεάτρου της εισήγησης των θεμάτων, του καταρτισμού της Η.Δ. του Τομέα, της εν γένει λειτουργίας και αποτελεσματικότητας του Τομέα που είναι στην ευθύνη του.
Έχει την ευθύνη μαζί με το Γραμματέα Θεάτρου για τα πρακτικά των συνεδριάσεων και την αλληλογραφία για θέματα του Τομέα ευθύνης των.
Έχει την ευθύνη μαζί με τα άλλα μέλη του Τομέα Θεάτρου για τη λειτουργία θεατρικών σεμιναρίων ή θεατρικών εκδηλώσεων κάθε μορφής.

Καθήκοντα Β’ Αντιπροέδρου

Άρθρο 17

Αναπληρώνει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του Δ.Σ. τον Πρόεδρο και τον Α’ Αντιπρόεδρο σε περίπτωση που απουσιάζουν.
Προεδρεύει του Τομέα Οπτικοακουστικού, σύντασσε ι μαζί με το Γραμματέα, οπτικοακουστικού την Η.Δ. και συγκαλεί τη συνεδρίαση. Έχει την κύρια ευθύνη της παρακολούθησης των νομοθετημάτων που αφορούν στο οπτικοακουστικό, της παρακολούθησης των θεμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την ευθύνη μαζί με το Γραμματέα Οπτικοακουστικού τις λειτουργίες σεμιναρίων του οπτικοακουστικού χώρου.
Υπογράφει μαζί με το Γραμματέα Οπτικοακουστικού τα έγγραφα και τα πρακτικά των
συνεδριάσεων του χώρου ευθύνης τους.
Η τροποποίηση έγινε δεκτή ομόφωνα.

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Άρθρο 18.

Τηρεί τα Αρχεία και τα Μητρώα του Σωματείου.
Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους τις Η. Δ. των συνεδριάσεων της Ολομέλειας και του Τμήματος Διοίκησης. Έχει την ευθύνη των πρακτικών των συνεδριάσεων των δύο αυτών οργάνων, Κρατεί με ευθύνη του τη σφραγίδα του Σωματείου. Υπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο και τα εντάλματα
πληρωμών και εισπράξεων μαζί με τον Πρόεδρο και Ταμία. Διεξάγει την εσωτερική αλληλογραφία του Σωματείου. Εποπτεύει και ελέγχει την καλή λειτουργία των γραφείων, προΐσταται του προσωπικού. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων και Αναπληρωτής Γραμματέας.

Καθήκοντα Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων και Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα

Άρθρο 19

Αναπληρώνει το Γ. Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας του.
Έχει την ευθύνη της ενημέρωσης του γραπτού και ηλεκτρονικού Τύπου για τις αποφάσεις πάνω στα θέματα που αποφασίζονται. Έχει την ευθύνη για την επικοινωνία και ενημέρωση με τα μέλη και την ευθύνη για τη σύνταξη και αποστολή στους χώρους εργασίας ενημερωτικών δελτίων που αφορούν στις δραστηριότητες του Σ.Ε.Η.

Καθήκοντα Ταμία

Άρθρο 20.

Ο Ταμίας:
α- Εισπράττει όλες τις προσόδους του Σωματείου με ειδικές τριπλότυπες αποδείξεις καθώς και τα χρήματα που εμβάζουν τρίτοι, τις δωρεές, τις επιχορηγήσεις του ΟΔΕΠΕΣ, Υπουργείων και άλλων Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, προς το Σωματείο μέσω Τραπεζών ή Ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε ποσό και αν ανέρχονται.
β-Έχει την απόλυτη ευθύνη για την είσπραξη των συνδρομών και των εισφορών των μελών.
γ-Ενεργεί τις πληρωμές δίνοντας αποδείξεις, καθώς και τις αναλήψεις των καταθέσεων με γραμμάτια ή εξουσιοδοτήσεις υπογραμμένα όπως ορίζεται στα άρθρα 15,16,17,18,19,20.
δ-Τηρεί βιβλίο Ταμείου και ευθύνεται για την καλή και ακριβή τήρηση του από το λογιστή του ΣΕΗ, όπως και όλων των άλλων διαχειριστικών …
ε-Κρατά στα χέρια του από τα χρήματα του ταμείου του ΣΕΗ ποσό που καθορίζεται από τη Ολομέλεια του ΔΣ για την πληρωμή των μηνιαίων εξόδων και καταθέτει το υπόλοιπο στην Τράπεζα.
στ-Υποβάλλει στην Ολομέλεια του ΔΣ κάθε μήνα συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου μήνα.
Η Ολομέλεια του ΔΣ ή οι Τομείς του, μπορούν να ζητούν οποιαδήποτε στιγμή την ταμειακή κατάσταση του ΣΕΗ.
ζ-Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια αποδείξεων εισπράξεων και πληρωμών.
η-Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση λογοδοσία για τη διαχείριση του.
Όταν ο Ταμίας απουσιάζει από την έδρα του Σωματείου ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Ταμίας.

Καθήκοντα Αναπληρωτή Ταμία

Άρθρο 21

Ο Αναπληρωτής Ταμίας αναπληρώνει τον Ταμία όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
Έχει την εποπτεία του Ταμείου Πρόνοιας. Εποπτεύει την οργάνωση των εορτών και των εκδηλώσεων του Σ. Ε.Η. Έχει την ευθύνη της διαχείρισης των εκδηλώσεων που γίνονται με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Σ.Ε.Η.

Καθήκοντα Εφόρου.

‘ Άρθρο 22.

Ο Έφορος έχει την ευθύνη για τη διαφύλαξη όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Σωματείου που την παραλαμβάνει με ειδικό πρωτόκολλο από την προηγούμενη διοίκηση, διατηρώντας ειδικό βιβλίο Αποθήκης. Είναι ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης και επιστατεί στην ακίνητη περιουσία του ΣΕΗ. Όταν ο Έφορος απουσιάζει τον αναπληρώνει Σύμβουλος που ορίζεται από τον Τομέα Διοίκησης του Δ.Σ.

Καθήκοντα των άλλων μελών του Δ.Σ.

Άρθρο 23.

Σύμβουλος για την Ασφάλιση και την Περίθαλψη

Είναι εκπρόσωπος, μέλος του ΔΣ του ΣΕΗ στο ΤΑΣΕΗ.
Μελετά όλα τα θέματα που αφορούν το ΤΑΣΕΗ, το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΔ, την Εργατική Κατοικία κλπ.
Παρακολουθεί τα σχετικά με την περίθαλψη και την ασφάλιση προβλήματα που αφορούν στις ανάγκες των μελών του Σ.Ε.Η.
Εισηγείται στον Τομέα Διοίκησης ή στην ολομέλεια το σύνολο των θεμάτων που αφορούν στην Ασφάλιση και την Περίθαλψη.
Εκπροσωπεί το Σ.Ε.Η. στους παραπάνω Οργανισμούς.

Γραμματέας Θεάτρου

Είναι εκπρόσωπος μέλος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Η. στον Ο.Ε.Θ.
Έχει την ευθύνη μαζί με τον Αντιπρόεδρο του Τομέα Θεάτρου της εισήγησης των σχετικών θεμάτων, της κατάρτισης της Η.Δ. των συνεδριάσεων του Τομέα, των πρακτικών και της αλληλογραφίας του Τομέα ευθύνης τους.
Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης μαζί με το Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων όλων των ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Παγκόσμια Ομοσπονδία (FIA) και οι Διεθνείς Οργανώσεις και που αφορούν το θέατρο.
Έχει την ευθύνη μαζί με τα άλλα μέλη του Τομέα για την οργάνωση και λειτουργία θεατρικών σεμιναρίων κάθε μορφής.

Καθήκοντα άλλων μελών Τομέα Θεάτρου

Οι Σύμβουλοι για τα Ελεύθερα και Επιχορηγούμενα Θέατρα, για τα Κρατικά Θέατρα, για τα Δημοτικά και Περιφερειακά θέατρα, έχουν την ευθύνη να παρακολουθούν από κοντά κάθε θέμα που προκύπτει στο χώρο της αρμοδιότητας τους, επιλύοντας το ή εισηγούμενα στη συνεδρίαση του Τομέα τη λύση του ή τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του.

Καθήκοντα Γραμματέα Οπτικοακουστικού

Έχει την ευθύνη μαζί με τον Αντιπρόεδρο Οπτικοακουστικού της εισήγησης των θεμάτων του Τομέα, της κατάρτισης της Η.Δ. των συνεδριάσεων, της τήρησης των σχετικών πρακτικών, της αλληλογραφίας, μαζί με τον Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων, με την Παγκόσμια Ομοσπονδία (FIA)και τους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και τα συγγενή Σωματεία και Οργανώσεις των ξένων χωρών.
Έχει την ευθύνη μαζί με τα άλλα μέλη του Τομέα για τη λειτουργία σεμιναρίων οπτικοακουστικού ενδιαφέροντος.
Έχει την ευθύνη της σύνδεσης με τα Σωματεία και τις Οργανώσεις της ημεδαπής, που έχουν αντικείμενο τον Οπτικοακουστικό χώρο.

Καθήκοντα Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων

Έχει την ευθύνη της τήρησης της αλληλογραφίας με τα ξένα Σωματεία και Οργανώσεις, την ευθύνη μαζί με το Γραμματέα .Οπτικοακουστικού, της σύνδεσης με την Παγκόσμια Ομοσπονδία και τις Διεθνείς Οργανώσεις της παρακολούθησης των νομοθετημάτων που αφορούν στον Οπτικοακουστικό χώρο.
Έχει την ευθύνη μαζί με το Γραμματέα Θεάτρου της παρακολούθησης των ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Παγκόσμια Ομοσπονδία (FIA)και οι Διεθνείς Οργανώσεις και που αφορούν στο ζωντανό θέατρο.
Έχει την ευθύνη της οργάνωσης των Διεθνών συναντήσεων του Σ.Ε.Η.

Καθήκοντα άλλων μελών Τομέα Οπτικοακουστικού

Οι σύμβουλοι για τον Κινηματογράφο και την Ραδιοτηλεόραση, παρακολουθούν τα θέματα που αφορούν στην αρμοδιότητα τους και εισηγούνται σχετικά στον Τομέα Οπτικοακουστικού για την καλύτερη αντιμετώπιση τους.

Έξοδα κίνησης μελών του ΔΣ

‘Άρθρο 24.

Τ α μέλη του Δ.Σ. δεν αμείβονται .
Το Δ.Σ. προτείνει στη Γ.Σ. που αποφασίζει για τον Προϋπολογισμό κάθε χρόνου να χορηγούνται από το Ταμείο του Σ.Ε.Η. έξοδα κίνησης και παράστασης σύμφωνα με το Νόμο στα μέλη του Δ.Σ. και επίδομα λαθών στον Ταμία.

Προσωπικό

Άρθρο 25.

Ο Τομέας Διοίκησης του Δ.Σ. αποφασίζει την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού για τη λειτουργία των γραφείων του Σ.Ε.Η.
Ψηφίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των γραφείων που προβλέπει και τα καθήκοντα του προσωπικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

‘Έλεγχος – Καθήκοντα

Άρθρο 26.

Εξελεγκτική Επιτροπή, εκλεγόμενη σύμφωνα με το Καταστατικό του ΣΕΗ.
Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγονται σε άλλα όργανα του ΣΕΗ. Αν τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής κωλύονται για μεγάλο διάστημα να παρευρίσκονται στα συμβούλια της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αναπληρώνονται από τους κατά σειρά αναπληρωματικούς.
2-Η Εξελεγκτική Επιτροπή πρέπει να συνεδριάσει σε πέντε μέρες από την εκλογή της, με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά επιτυχίας εκλεγμένου μέλους, για να εκλέξει ανάμεσα στα μέλη της, με μυστική ψηφοφορία, τον Προϊστάμενο και το Γραμματέα της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και τον υπεύθυνο για το Μητρώο.
3-Η Εξελεγκτική Επιτροπή ασκεί τον έλεγχο στα μητρώα του Σωματείου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3
4. Στα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, μπορεί να χορηγούνται τα έξοδα κίνησης που προβλέπει τα άρθρο 24.

Άρθρο 27

1-Η Εξελεγκτική Επιτροπή, προσκαλείται με έγγραφο του Προϊστάμενου και του Γραμματέα. Βρίσκεται σε απαρτία με 4 τουλάχιστον μέλη μεταξύ των οποίων και ο Προϊστάμενος ή ο Γραμματέας, και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει και εποπτεύει την οικονομική και διοικητική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιβλέπει αν η δράση του Δ.Σ. συμφωνεί με τις διατάξεις του ίδιου, του Καταστατικού, και των Γενικών Συνελεύσεων. Ασκεί τον οικονομικό έλεγχο
των Ταμείων και των Οργανισμών του Σ.Ε.Η., υποχρεωτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα κάθε φορά που κρίνει αναγκαίο ή με γραπτή πρόσκληση του Σ.Ε.Η., ή με γραπτή αιτιολογημένη καταγγελία των μελών του ΣΕΗ.
2-Υποβάλλει με έγγραφο, προτάσεις στο ΔΣ του ΣΕΗ και εισηγείται τρόπους για την ανάπτυξη της οικονομικής και διοικητικής δραστηριότητας του Σ.Ε.Η.
3-Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ανακοινώνει με εγκύκλιο ή Δελτίο ενημέρωσης στα μέλη το πόρισμα κάθε ελέγχου ή με τοιχοκόλληση στους τόπους εργασίας και συναναστροφής των μελών, αφού τα υποβάλλει ταυτόχρονα και στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Η.
4-Για τον έλεγχο των Ταμείων μπορεί η Εξελεγκτική Επιτροπή, όταν το κρίνει αναγκαίο να προσλάβει και ειδικό λογιστή με έξοδα του Σ.Ε.Η. ή του Ταμείου Προνοίας, ανάλογα με το όργανο που αφορά ο έλεγχος.
5-Τα πρακτικά των Συνεδριάσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής συντάσσει ο Γραμματέας και τα υπογράφουν ο Προϊστάμενος και τα μέλη. Συντάσσει επίσης έκθεση για κάθε θέμα και την υποβάλλει στο Δ.Σ. και στη Γενική Συνέλευση. Στοιχεία για τον έλεγχο έχει δικαίωμα να ζητά οποτεδήποτε κάθε μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής με εξουσιοδότηση της και τα παραλαμβάνει με υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου.
6-Σ ε περίπτωση που η Εξελεγκτική Επιτροπή διαπιστώσει ανωμαλίες οικονομικές ή διοικητικές, ζητά με αίτηση της προς το Δ.Σ. σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναφέρει και τους λόγους για τους οποίους θεωρεί αναγκαία τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρώντας τους όρους του άρθρου 29. Αν μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης δεν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση, η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Τμήματα, Περιφερειακά Γραφεία.

Άρθρο 23.

1-Το Σ.Ε.Η. διαιρείται σε Τμήματα (Θέατρα-Οπτικοακουστικές Παραγωγές) και σε Περιφερειακά Γραφεία.
2-Υπεύθυνη σε κάθε Τμήμα είναι η Αντιπροσωπευτική Επιτροπή.
3-Το ΔΣ ορίζει εκπρόσωπο του στην Αντιπροσωπευτική Επιτροπή κάθε ιδιωτικού ή επιχορηγούμενου θιάσου και Οπτικοακουστικής Παραγωγής, με την υποχρέωση να• συγκαλέσει το Τμήμα και να διενεργήσει εκλογές με μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη των άλλων δύο αντιπροσώπων που μαζί με αυτόν θα αποτελούν την Αντιπροσωπευτική Επιτροπή του Τμήματος.
4-Τα Τμήματα των Κρατικών Σκηνών εκλέγουν 5μελή Αντιπροσωπευτική Επιτροπή, που αποτελείται από μέλη του θιάσου.
5-Η Αντιπροσωπευτική Επιτροπή είναι ανακλητή από την Ολομέλεια του Τμήματος.
6-Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Η. ενημερώνει με έγγραφο του τις επιχειρήσεις για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των Αντιπροσωπευτικών Επιτροπών.
7-Οι Αντιπροσωπευτικές Επιτροπές επιβλέπουν την τήρηση της Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας και την ομαλή λειτουργία των. εργασιακών σχέσεων.
Μεσολαβούν ανάμεσα στα μέλη του Τμήματος και στην εργοδοσία για οποιοδήποτε θέμα προκύψει.
8-Επιβλέπουν την εφαρμογή του Καταστατικού και ενημερώνουν του Δ.Σ. για τις ενέργειες τους αλλά και για τα γενικότερα προβλήματα του Τμήματος.
9-Όταν το 1/4 των μελών του Τμήματος ζητήσει συνεδρίαση, η Αντιπροσωπευτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την άμεση σύγκληση της.
10-Για την αντιμετώπιση των ιδιαιτέρων προβλημάτων τους και ύστερα από απόφαση που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία και αφού ενημερώσουν το ΔΣ του ΣΕΗ για τον τρόπο διεκδίκησης των αιτημάτων τους και με την έγκριση και κάλυψη του, τα Τμήματα έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε διαμαρτυρίες, παραστάσεις, συνεντεύξεις Τύπου, στάσεις, επισχέσεις εργασίας, ή ακόμα και σε αποχή εργασίας.
Η Συνέλευση Τμήματος ή Τμημάτων του ΣΕΗ μπορεί να πάρει αποφάσεις εισηγητικού χαρακτήρα προς το Δ.Σ. του Σ.Ε.Η.
11-Τα μέλη του Δ.Σ. κατά κανόνα δεν διορίζονται αντιπρόσωποι Τμημάτων
12-Για την ίδρυση Περιφερειακών Γραφείων, απαιτείται αριθμός τουλάχιστον 50 μελών ή λειτουργία τριών Τμημάτων που να έχουν μόνιμη έδρα την Περιφέρεια. Η Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Γραφείου συγκροτείται από τις ολομέλειες των Τμημάτων της Περιφέρειας και από τα άνεργα μέλη που εδρεύουν στην Περιφέρεια. Τα Περιφερειακά Γραφεία διοικούνται από πενταμελείς Διοικούσες Επιτροπές, που συγκροτούνται από εκπροσώπους των Αντιπροσωπευτικών Επιτροπών των Τμημάτων ανάλογα με τον αριθμό των μελών του Τμήματος τους. Η θητεία του Περιφερειακού Γραφείου των Επιτροπών αυτών δεν υπερβαίνει τη θητεία του Δ.Σ. του Σ.Ε.Η.
Η Διοικούσα Επιτροπή κάθε Περιφερειακού Γραφείου συντονίζει τις ενέργειες των Τμημάτων της Περιφέρειας και επιλύει τα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη ή τα Τμήματα της Περιφέρειας της, σύμφωνα με το Καταστατικό και σε συνεργασία με το Δ.Σ. του Σ.Ε.Η.
Ακόμα φροντίζει για θέματα που απασχολούν περιοδεύοντες θιάσους που τυχαίνει να βρίσκονται στην Περιφέρεια της. Για τα γενικά προβλήματα του Κλάδου, τα Τμήματα και τα Περιφερειακά Γραφεία πειθαρχούν στις αποφάσεις του Δ.Σ. του Σ.Ε.Η. Τα Περιφερειακά Γραφεία μπορούν να λειτουργούν σύμφωνα με εσωτερικό κανονισμό που συντάσσεται στα πλαίσια του Καταστατικού, εγκρίνεται από τη Συνέλευση των μελών τους και επικυρώνεται από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Η.
Για τα ζητήματα στάσης ή απεργίας πρέπει προηγηθεί συνεργασία και έγκριση του Δ.Σ. του ΣΕΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Γ ενική Συνέλευση

‘Άρθρο 29.

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Σώματος.
1 – Συγκαλείται τακτικά μια φορά κάθε δύο χρόνια στη διάρκεια του μήνα πριν από την Κυριακή των Βαΐων, για την ανάδειξη Διοικητικών Συμβουλίων όλων των οργάνων του Σ.Ε.Η. Επίσης τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε χρόνο στη μέση της θητείας του Δ . Σ . για απολογισμό της χρονιάς.
Έκτακτα κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη κατά την κρίση του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής
Επιτροπής, ή κατά την κρίση και έγγραφη πρόταση του 1/30 των μελών.
2-Η πρόσκληση των μελών για τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται τουλάχιστον 8 ημέρες πριν από τη σύγκληση της. Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται μέσα σε 8 ημέρες από την ανακοίνωση τους. Οι Γ. Συνελεύσεις, ανακοινώνονται με τοιχοκολλήσεις στα γραφεία του Σωματείου, στους τόπους εργασίας, και από το Τύπο, ή με όποιον άλλο τρόπο κρίνει κατάλληλο το ΔΣ. Στην πρόσκληση αναγράφεται οποιαδήποτε ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3-Αν το Δ.Σ. δε συγκαλέσει Γ. Συνέλευση μέσα σε 15 ημέρες όταν το ζητήσει η Εξελεγκτική Επιτροπή ή το 1/30 των ταμειακών εντάξει μελών, τότε συγκαλούν Γενική Συνέλευση απ’ ευθείας οι αιτούντες σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.
4-Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν είναι παρόντα το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών. Στο σχηματισμό απαρτίας δε δεν υπολογίζονται τα αποδεδειγμένα εργαζόμενα εκτός έδρας ταμειακώς εντάξει μέλη του Σ.Ε.Η.
Σε περίπτωση μη απαρτίας στην πρώτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται δεύτερη Γενική Συνέλευση μέσα σε 8 ήμερες, με απαρτία το 1/4 των ταμειακώς εντάξει μελών του ΣΕΗ που βρίσκονται στην έδρα του Σωματείου. Σε περίπτωση μη απαρτίας και στη δεύτερη Γενική Συνέλευση συγκαλείται και τρίτη με απαρτία το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών.
Σε περίπτωση αποτυχίας και της τρίτης Γενικής Συνέλευσης το Δ . Σ . μπορεί να συγκαλέσει μέσα σε ένα μήνα νέα Γενική Συνέλευση, που θεωρείται πρώτη.
Στις επαναλαμβανόμενες λόγω μη απαρτίας Γενικές Συνελεύσεις, Ημερήσια Διάταξη παραμένει η αρχική.
5-Στις Γενικές Συνελεύσεις παρευρίσκονται τα μέλη του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η απουσία τους δεν επιφέρει ακυρότητα των ΓΣ.
6-Η Γενική Συνέλευση, πριν απ’ την έναρξη της, εκλέγει με ανάταση των χεριών Τριμελές Προεδρείο (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα), στο οποίο δεν περιλαμβάνονται τα μέλη του ΔΣ. Η συζήτηση διεξάγεται από τον Πρόεδρο της Γενικής
Συνέλευσης, σε σύμφωνη γνώμη του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Τα πρακτικά κρατούνται από το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και τον εκλεγμένο βοηθό του και υπογράφονται από το Προεδρείο.
Δικαίωμα προτάσεων για εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης έχουν όλα τα μέλη. Όλες οι προτάσεις για την εκλογή του Προεδρείου, ανακοινώνονται από το ΔΣ πριν από την ψηφοφορία για την εκλογή του Προεδρείου.
7-Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να προστεθεί και άλλο επείγον θέμα, αφού εγκριθεί με απόλυτη πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης. Κατά τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , μπορούν να παίρνουν το λόγο όσα μέλη το ζητήσουν. Ο χρόνος ομιλίας καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Προεδρείου.
8-Η Γενική Συνέλευση : α) Εκλέγει, ανακαλεί και αντικαθιστά οποτεδήποτε, όλα τα όργανα του ΣΕΗ. β)Επικύρωνε ι τους Απολογισμούς και Γενικούς Ισολογισμούς του περασμένου χρόνου και ψηφίζει τους Προϋπολογισμούς του ερχόμενου, όλων των Ταμείων του ΣΕΗ . γ ) Ελέγχει τη λογοδοσία της Εξελεγκτικής Επιτροπής . δ) Ψηφίζει τους ιδιαίτερους κανονισμούς, ε) Αναθεωρεί ή επικυρώνει αποφάσεις του Δ.Σ. στ) Τροποποιεί το Καταστατικό, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Καταστατικού, ζ) Παίρνει αποφάσεις για όλα τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο.
9 -Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται με σχετική πλειοψηφία.
10-0ι αποφάσεις που παίρνονται από τη Γενική Συνέλευση είναι άκυρες, αν δεν υπάρχει απαρτία ή αν έρχονται σε αντίθεση με το Καταστατικό.
11-Σε περίπτωση ισοψηφίας, ξαναγίνεται η ψηφοφορία.
12-Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις γίνονται με ανάταση των χεριών, εκτός από τις αποφάσεις για απεργίες, έγκριση του Απολογισμού και του Προϋπολογισμού, θέματα εμπιστοσύνης και προσωπικά θέματα, οπότε παίρνονται με μυστική ψηφοφορία.

Αρχαιρεσίες

Άρθρο 30

1-Οι εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. και όλων των Οργάνων και Αντιπροσώπων του Σ.Ε.Η. γίνονται με απλή αναλογική. Η ψηφοφορία είναι μυστική.
Οι υποψήφιοι μπορούν να κατεβαίνουν με κοινά ψηφοδέλτια – συνδυασμούς – ή σαν ανεξάρτητοι. Τα ψηφοδέλτια εκδίδονται από την Εφορευτική Επιτροπή και καλύπτουν τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών.
2-Για την κατανομή των θέσεων του Δ.Σ. σαν εκλογικό μέτρο καθορίζεται το πηλίκων της διαίρεσης του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και του αριθμού των συμβούλων του Δ.Σ. Θεωρούνται έγκυρα και τα λευκά ψηφοδέλτια.
Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες όσες φορές συμπληρώνει το εκλογικό μέτρο. Τις θέσεις που μένουν – κενές, τις παίρνουν οι υποψήφιοι των συνδυασμών που έχουν κατά σειρά τα μεγαλύτερα υπόλοιπα, ώσπου να συμπληρωθεί ο τελικός αριθμός των θέσεων του Δ.Σ.
3-Η εκλογή των συμβούλων κάθε συνδυασμού, γίνεται σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών που θα συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος.
4-Αν δεν υπάρχουν σταυροί προτιμήσεως, τους εκλεγμένους καθορίζει κάθε…
Οι Αναπληρωματικοί Σύμβουλοι εκλέγονται με την ίδια διαδικασία.
5-0ι εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. και των άλλων Οργάνων του Σ.Ε.Η. γίνονται από την Εφορευτική Επιτροπή με 9 τακτικά μέλη και 5 αναπληρωματικά.
Και με τη συμμετοχή Δικαστικού Αντιπροσώπου. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει με σχετική πλειοψηφία τον Προϊστάμενο και τον Γραμματέα της.
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι.
Η διαλογή των ψηφοδελτίων γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή. Στη διαλογή μπορεί να είναι παρόντες ένας εκπρόσωπος από κάθε συνδυασμό. Ενστάσεις κατά της εγκυρότητας των ψηφοδελτίων κρίνονται αμέσως από την Εφορευτική Επιτροπή.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως στο Δ.Σ. και από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης Αρχαιρεσιών στην Εφορευτική Επιτροπή.
Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των οργάνων του Σ.Ε.Η. γίνεται μέσα σε (8) οκτώ ημέρες, μετά τη Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών.

Τα Περιφερειακά Γραφεία :

α)Συγκαλούν Γενικές Συνελεύσεις των μελών τους που περιοδεύουν στην Περιφέρεια, την επόμενη μέρα της Γενικής Συνέλευσης Αρχαιρεσιών της έδρας του Σ.Ε.Η. Το απερχόμενο ΔΣ και η Εξελεγκτική Επιτροπή του ΣΕΗ κάνουν απολογισμό της δράσης τους και έγγραφη ενημέρωση, ή με αντιπρόσωπο αλλά πάντα έγγραφα, στις Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Γραφείων.
Οι Διοικούσες Επιτροπές των Περιφερειακών Γραφείων κάνουν απολογισμό και ενημέρωση για τη δράση τους.
β)Οι Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Γραφείων, εκλέγουν πενταμελείς Εφορευτικές Επιτροπές για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των Οργάνων του Σ.Ε.Η. Η ψηφοφορία γίνεται με την παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου, την ίδια μέρα της διεξαγωγής της ψηφοφορίας στην έδρα του Σ.Ε.Η. και με ψηφοδέλτια των συνδυασμών των οργάνων του Σ.Ε.Η. και με φακέλους σφραγισμένους με τη σφραγίδα του Σωματείου, που θα έχουν φτάσει με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής της έδρας του Σ.Ε.Η. στις Εφορευτικές Επιτροπές των Περιφερειακών Γραφείων 24 τουλάχιστον ώρες, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.
γ)Μέλη περιοδευόντων Τμημάτων που δεν υπάγονται σε Περιφερειακά Γραφεία και βρίσκονται τουλάχιστον 100 χιλιόμετρα εκτός της έδρας του Σ.Ε.Η. μπορούν να ψηφίσουν στο κοντινότερο Περιφερειακά Γραφείο, τους υποψήφιους των οργάνων του ΣΕΗ
δ)Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στα Περιφερειακά Γραφεία για την εκλογή των Οργάνων του Σ.Ε.Η. στέλνονται από τις Εφορευτικές Επιτροπές την ίδια μέρα τηλεγραφικώς και έγγραφα, στην Εφορευτική Επιτροπή της έδρας του Σ.Ε.Η., καθώς και τα πρακτικά της εκλογής, κατάλογου ψηφοφόρων και λοιπά στοιχεία.
ε)Την ημέρα Αρχαιρεσιών του ΣΕΗ γίνονται και. οι Αρχαιρεσίες όλων των Αντιπροσώπων του Σ.Ε.Η. για την ΠΟΘΑ, το ΕΚΑ, οι άλλες ενώσεις με την ίδια διαδικασία.
6-Στα Τμήματα (Δημοτικά Θέατρα) που έχουν μόνιμη έδρα σε απόσταση τουλάχιστον 200 χιλ. από την έδρα του Σ.Ε.Η. ή την έδρα του Περιφερειακού Γραφείου μπορεί να γίνεται η ψηφοφορία των μελών αυτών των Τμημάτων με τον ακόλουθο τρόπο:
Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής μεταφέρει μαζί με τα ψηφοδέλτια και ονομαστικό κατάλογο που περιλαμβάνει αποκλειστικά τα ονόματα των μελών του Τμήματος καθώς και ισάριθμους διπλούς φακέλους που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου, του Γραμματέα και ενός μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής Αρχαιρεσιών της έδρας του ΣΕΗ καθώς και τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.
Οι ψηφοφόροι αφού ψηφίσουν τοποθετώντας το ψηφοδέλτιο τους στο φάκελο των Αρχαιρεσιών, αντί για την κάλπη τοποθετούν το φάκελο στο δεύτερο επίσης υπογεγραμμένο μεγαλύτερο και σφραγισμένο φάκελο, τον οποίον αφού κλείσουν καλά, τον υπογράφουν.
Με ευθύνη του μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής, που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσης παραγράφου οι φάκελοι μαζί με την ονομαστική κατάσταση επιστρέφουν στην έδρα του ΣΕΗ, όπου η Εφορευτική Επιτροπή ακολουθώντας την ονομαστική κατάσταση αποσφραγίζει το φάκελο με το όνομα του ψηφοφόρου, τοποθετώντας το λευκό φάκελο με το ψηφοδέλτιο σε ειδική κάλπη όλων των Τμημάτων που ψήφισαν με αυτόν τον τρόπο. Οι ψήφοι είναι έγκυροι όταν ο αριθμός των φακέλων συμφωνεί με τον αριθμό της ονομαστικής κατάστασης, ο εξωτερικός φάκελος φέρει ευκρινώς διακρινόμενη την υπογραφή του εκλογέα, ο δε εσωτερικός φάκελος και το ψηφοδέλτιο που περιέχει είναι άθικτα, καθαρά, χωρίς ίχνος διακριτικού σήματος ή γραφής. Αν υπάρχει αποχή από μέλη του Τμήματος, επιστρέφονται άθικτοι οι εξωτερικοί φάκελοι που δεν χρησιμοποιήθηκαν.
Η καταμέτρηση των ψήφων που περιέχει συνολικά η κάλπη των Τμημάτων που ψήφισαν με αυτόν τον τρόπο, γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή με τη συνήθη διαδικασία.

Ταμείο Προνοίας.

Άρθρο 31.

1 – Όλα τα ενεργά μέλη του Σωματείου είναι ασφαλισμένα στο Ταμείο Προνοίας που ιδρύεται από αυτό. Το Ταμείο Προνοίας αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο με αυτοτελή διαχείριση, διοικείται όμως από το Δ.Σ. του Σωματείου μέσω πενταμελούς Επιτροπής που την απαρτίζουν μέλη του και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος, ο Γ. Γραμματέας, ο Ταμίας, ο Γραμματέας Αναπληρωτής, και ο Αναπληρωτής Ταμίας. Όταν κωλύονται τα μέλη αυτά, αναπληρώνονται από συμβούλους.
2-To Ταμείο Προνοίας εκπροσωπείται στις Αρχές, Δικαστικές και άλλες, και στα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Σ.Ε.Η.
3-Ο Ταμίας του Σ.Ε.Η .όντας και Ταμίας του Ταμείου Προνοίας έχει παράλληλες με εκείνον αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 20 του Καταστατικού. .Επειδή πρωταρχικό του καθήκον είναι η διατήρηση της αυτοτέλειας του Ταμείου Προνοίας, κρατάει για λογαριασμό του λογιστικά βιβλία ξεχωριστά από εκείνα του Σωματείου και φροντίζει να εκδίδονται ιδιαίτερες τριπλότυπες αποδείξεις.
4-ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: α) Εισφορά κατά μήνα ίση με το 25%
της μηνιαίας εισφοράς που καταβάλει κάθε μέλος του ΣΕΗ. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται ή για ορισμένη περίοδο να μην εισπράττεται με απόφαση του ΔΣ του ΣΕΗ β) Δωρεές των μελών, γ) Ότι άλλο αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
5-ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: α) Η οικονομική συνδρομή του ΔΣ του ΣΕΗ για οργάνωση των συνδικαλιστικών αγώνων και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ηθοποιών σε κάθε περίπτωση και με κάθε μέσο (παροχή νομικής προστασίας κλπ) και β)εξασφάλιση των ενεργών μελών του Σωματείου απέναντι σε κάθε κίνδυνο ανεργίας που οφείλεται σε απεργία ή ανταπεργία (LOCK OUT) ή την αποφασιστική συμμετοχή τους στους συνδικαλιστικούς αγώνες του ΣΕΗ. γ) Η παροχή βοηθημάτων στα άνεργα μέλη του Σωματείου που εγκαταλείπονται στην τύχη τους από τον εργοδότη – θεατρώνη – ιδίως μακριά από την μόνιμη κατοικία τους, ή όταν η σύμβαση εργασίας καταγγελθεί αδικαιολόγητα από τον εργοδότη, ή στην περίπτωση που αποτύχουν οι εργασίες του θιάσου, όχι βέβαια, από υπαιτιότητα των εργαζομένων συνεταιρικά κατά το άρθρο 3 του Καταστατικού, για τα ναύλα επιστροφής στην έδρα τους. Το ύψος των παρεχομένων βοηθημάτων θα καθορίζεται κατά περίπτωση από το ΔΣ του Σωματείου, με γνώμονα, φυσικά, την αντοχή του Ταμείου.
6-Η μη καταβολή αδικαιολόγητα της εισφοράς στερεί στα μέλη του όλα τα ωφελήματα που πηγάζουν από το Ταμείο. Το Δ.Σ. επιφυλάσσεται να επιβάλλει τις κυρώσεις τις οποίες καθορίζουν άλλες διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 32.

Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηθοποιών.

1-Ιδρύεται Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηθοποιών. Σκοπός του είναι η παροχή εφ’ άπαξ ενός χρηματικού ποσού στα ενεργά μέλη του ΣΕΗ όταν συνταξιοδοτούνται. Το Ταμείο Ε.Α.Σ.Π. αποτελεί ιδιαίτερο λογαριασμό του Τ.Α.Σ.Ε.Η., η διαχείριση του ενεργείται από πενταμελή επιτροπή, της οποίας τρία μέλη διορίζονται από το Δ.Σ. του Τ.Α.Σ.Ε.Η. Η θητεία της Επιτροπής είναι αντίστοιχη με τη θητεία του Δ.Σ. του Σ.Ε.Η. και του Τ.Α.Σ.Ε.Η.
3-Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Η. έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα: α)Να καθορίζει την υποχρεωτική εισφορά των ενεργών μελών στο ΤΕΑΣΗ. β)Να συντάξει Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος για να μπει σε εφαρμογή πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Η.
3-Ο Κανονισμός άφορα το εναρκτήριο σημείο απονομής των εφ’ άπαξ παροχών στους εξερχόμενους του επαγγέλματος ηθοποιούς, το ύψος των εφ’ άπαξ παροχών για την εκπλήρωση των σκοπών του – προβλημάτων και θα καθορίζει λεπτομερώς τους πόρους του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Πόροι, Περιουσία

Άρθρο 33
1 – Πόροι του Σωματείου είναι:
α) Οι καταβολές των συνδρομών των μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος α του παρόντος.
β) Οι επιχορηγήσεις Δημοσίου (όπως του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, Δήμων και Κοινοτήτων και λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου) .
γ) Οι πρόσοδοι από τις τυχόν δωρεές ή κληροδοτήματα ιδιωτών προς το Σ.Ε.Η. εκτός εάν δίνονται για κάποιον άλλο ειδικά προσδιορισμένο λόγο και σκοπό.
δ)Χρηματικές ενισχύσεις από το Κράτος ή άλλους φορείς Δημοσίου στο Σ.Ε.Η. για λογαριασμό του Οργανισμού των Εταιρικών Θιάσων.
ε) Οι. δωρεές των μελών τους.
στ) Οι. πρόσοδοι από την περιουσία του κινητή ή ακίνητη.
ζ) Οι εισπράξεις από παραστάσεις, γιορτές, διαλέξεις που οργανώνει το Σωματείο.
η) Ότι άλλο αποφασίζει η Γ. Συνέλευση.

2 – Περιουσία του Σωματείου είναι:
α) Οι καταθέσεις του στις Τράπεζες.
β) Τα ακίνητα ή κινητά που απέκτησε ή θα αποκτήσει μελλοντικά.
γ) Τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός των γραφείων του. Τα χρήματα του επαγγελματικού Ταμείου του Σωματείου κατατίθενται υποχρεωτικά στην Εθνική Τράπεζα ή στην Τράπεζα Ελλάδας από τον Ταμία για λογαριασμό και στο όνομα του Σωματείου.
Ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., αναλαμβάνονται τα χρήματα τα κατατεθειμένα στις Τράπεζες από τον Ταμία, αφού προηγουμένως τηρηθούν οι διατυπώσεις του άρθρου 20 του παρόντος. Το Δ.Σ. του Σωματείου μπορεί να αποφασίσει το ύψος του ποσού που μόνο του το Προεδρείο θα μπορεί ελεύθερα, να αναλαμβάνει από τις Τράπεζες μέσω του Ταμία.
1-Τα χρήματα του επαγγελματικού Ταμείου διατίθενται για τους σκοπούς που διαγράφονται στα άρθρα …
2-Απαγορεύεται ο δανεισμός των μελών του ΣΕΗ από το επαγγελματικό τους Ταμείο. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η παροχή βοηθημάτων που δίνονται από το Ταμείο Πρόνοιας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Αναπλήρωση μελών ΔΣ κλπ και υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 34

1. Τα μέλη όλων των επιτροπών (ΔΣ – ΟΕΘ κλπ)
Α) Δικαιούνται να παραιτηθούν από τα αξιώματά τους, αυτό με ενυπόγραφη δήλωση στην Διοίκηση του Σωματείου. Με την παραίτησή τους επέρχεται αυτόματα η αντικατάστασή τους από τους αναπληρωματικούς.
Β) Για όσο καιρό απουσιάζουν από την έδρα του Σωματείου, αναπληρώνονται από τους αναπληρωματικούς.
Γ) Όταν απουσιάζουν αδικαιολόγητα ένα μήνα από συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες, θεωρούνται παραιτημένα, με συνέπεια να καταλαμβάνονται οι θέσεις τους, οριστικά από τους αναπληρωματικούς. Το ΔΣ είναι αρμόδιο να απαγγείλει την έκπτωση αυτή. Κατά της απόφασής του αυτής, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ημέρα που θα κοινοποιηθεί.
Δ) Όταν κωλύονται να παραστούν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση, έχουν υποχρέωση να ειδοποιούν έγκαιρα τον αρμόδιο Γραμματέα, για να είναι δυνατή η έγκριση πρόσκληση του αναπληρωτή τους.
2. Οι παραιτούμενοι εξακολουθούν να ευθύνονται για όλες τις πράξεις των Συμβουλίων ή Επιτροπών των οποίων ήταν μέλη μέχρι την ημέρα της παραίτησής τους.
3. Αν για οποιοδήποτε λόγο εκλείψουν μέλη της Διοίκησης και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, η Διοίκηση λειτουργεί ως τη λήξη της θητείας της με τα υπόλοιπα μέλη της, εφ’ όσον αυτά αρκούν για να σχηματίσουν απαρτία. Αν τα μέλη που απέμειναν δεν αρκούν για να σχηματίσουν απαρτία, συγκαλούν μέσα σε ένα μήνα Συνέλευση για την εκλογή νέας Διοίκησης.
4. Κατά το διάστημα αυτό τα μέλη που απέμειναν αποτελούν την προσωρινή Διοίκηση του Σωματείου και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες της τακτικής Διοίκησης, εκτός του δικαιώματος διαγραφής μελών.
5. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και για όλα τα άλλα συλλογικά όργανα του Σωματείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΩΝ

Άρθρο 35

Η εργατική πρωτομαγιά είναι μέρα αγωνιστικής αργίας και το ΣΕΗ συμμετέχει.
Συμμετέχει επίσης στις λαϊκές κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις για την επέτειο των ηρώων του Πολυτεχνείου (17 Νοέμβρη).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Άρθρο 36

1-Ο Οργανισμός Εταιρικών Θιάσων (ΟΕΘ -ΣΕΗ) είναι εργασιακός και πολιτιστικός φορέας του ΣΕΗ με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και σκοπούς .
α) Η καλλιέργεια και προώθηση της έδρας της συνεταιρικής και συλλογικής εργασίας.
β) Την ενίσχυση των εταιρικών θιάσων.
γ) Την Θεατρική αποκέντρωση.
δ) Την θεατρική καλλιέργεια του Ελληνικού λαού.
ε) Την ανάπτυξη της Ελληνικής — θεατρικής παραγωγής.
2-Ανώτερο όργανο για τον Ο.Ε.Θ. είναι η Γ.Σ. των μελών του Σ.Ε.Η. στην οποία και λογοδοτεί το Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ. κατά τη λήξη της θητείας του.
Η σύγκληση, συγκράτηση της Γενικής Συνέλευσης, η λήψη των αποφάσεων σ’ αυτή και κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζεται από το άρθρο 29 του παρόντος Καταστατικού.
3-Ο ΟΕΘ διοικείται από 9μελές Δ.Σ. που αποτελείται από 8 ενεργά μέλη του ΣΕΗ και ένα μέλος του ΔΣ του ΣΕΗ που ορίζεται από το ΔΣ του ΣΕΗ. Τα 8 μέλη του ΔΣ του ΟΕΘ εκλέγονται από τα μέλη του ΣΕΗ που έχουν δικαίωμα ψήφου την ημέρα των Αρχαιρεσιών για το ΔΣ του ΣΕΗ με τη διαδικασία και το σύστημα που προβλέπει το άρθρο 30 του παρόντος καταστατικού. Το ΔΣ του ΟΕΘ οφείλει να συνεδριάσει μέσα σε 5 ημέρες από την εκλογή του με πρόταση του πρώτου κατά σειρά επιτυχίας συμβούλου του πρώτου σε δύναμη συνδυασμού και εκλέγει σε μυστική ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και Έφορο.
4-Ο οικονομικός έλεγχος του ΟΕΘ γίνεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΣΕΗ. Το ΔΣ του ΟΕΘ είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει κάθε εξάμηνο στην Εξελεγκτική Επιτροπή ολοκληρωμένη έκθεση της δραστηριότητας του και διαχειριστικό απολογισμό.
5-Έναντι των τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και έναντι του Δημοσίου των Υπηρεσιών του και όλων γενικά των αρχών, Διοικητικών, Δικαστικών, ο ΟΕΘ – ΣΕΗ εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ΔΣ. του ΟΕΘ και τον Γενικό Γραμματέα αυτού. Τον Πρόεδρο μπορεί να αντικαταστήσει ο Αντιπρόεδρος. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας συνυπογράφουν τα εξερχόμενα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμών, τα γραμμάτια, τις εξουσιοδοτήσεις και επιταγές για ανάληψη από τις Τράπεζες καταθέσεων του ΟΕΘ, καθώς και εντολές για εισπράξεις απαιτήσεων του ΟΕΘ και γενικά κάθε έγγραφο που έχει σχέση με τη δραστηριότητα του ΟΕΘ. Ο Ταμίας είναι αρμόδιος για κάθε είδους πληρωμές του Ο.Ε.Θ. καθώς και τις εισπράξεις των προσόδων και απαιτήσεων του Ο.Ε.Θ. προσκομίζοντας ειδικές τριπλότυπες αποδείξεις, γραμμάτια, εντάλματα ή εξουσιοδοτήσεις υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ.
6-Ο Ο.Ε.Θ. μπορεί να διαλυθεί ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σ.Ε.Η.
7-Η σφραγίδα του Ο.Ε.Θ. είναι στρογγυλή και φέρει κυκλικά τον τίτλο, Οργανισμός Εταιρικών Θιάσων – ΣΕΗ και στο κέντρο τα αρχικά: Ο.Ε.Θ.
8-Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του Ο.Ε.Θ. , της δραστηριότητας του γενικά και ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την οικονομική ενίσχυση (δανειοδότηση) των εταιρικών θιάσων, ρυθμίζεται από Εσωτερικό Κανονισμό που θα ψηφιστεί από τη Γενική Συνέλευση, θα μπορεί δε να τροποποιείται από Μικτό Συμβούλιο Δ.Σ. Σ.Ε.Η. και Ο.Ε.Θ.
(Στο Μικτό Συμβούλιο θα παρίστανται με δικαίωμα λόγου μόνο εκπρόσωποι των εταιρικών θιάσων.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Άρθρο 37

1-Ιδρύεται Πειθαρχικό Συμβούλιο με σκοπό την επιβολή πειθαρχικών ποινών για παραβιάσεις, από τα μέλη, του Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. του Σ.Ε.Η. και γενικά για κάθε αντισυναδελφική και αντιεπαγγελματική ενέργεια.
2-Αποτελείται από (7) επτά μέλη.
Τα (6) έξη μέλη εκλέγονται την ίδια μέρα των Αρχαιρεσιών του Σ .Ε.Η. με τη διαδικασία και το σύστημα του άρθρου 30 και το έβδομο ορίζεται από το Δ. Σ. του Σ. Ε. Η.
3-Λειτουργεί με Εσωτερικό Κανονισμό που συντάσσεται από το μεικτό Δ.Σ. που αποτελείται από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Η. και από το Πειθαρχικό Συμβούλιο και ψηφίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’

ΤΑΣΕΗ

Άρθρο 38

Ι. ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΙΑ – ΕΔΡΑ

Το ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ (ΤΑΣΕΗ) που ιδρύθηκε βάσει των Νόμων 281/1914, 2151/1920 και του εκτελεστικού Διατάγματος της 15/20 Μαΐου 1920 “περί επαγγελματικών Σωματείων” (άρθρα 35 39), από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, αποτελεί ανέκαθεν ξεχωριστό από αυτό Νομικό Πρόσωπο και έχει δική του Διοίκηση και διαχείριση.
Το Τ.Α.Σ.Ε.Η. που ιδρύθηκε και λειτούργησε σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Σ.Ε.Η.-17, διέπεται από σήμερα ειδικότερα από τις διατάξεις του Καταστατικού τούτου, όπως τροποποιήθηκε από την ειδικά συγκληθείσα Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Ε.Η. από την παρ.2 του άρθρου 3 του Νόμου 89/75 και από ισχύουσα νομοθεσία “περί Αλληλοβοηθητικών Ταμείων”.
Το Τ.Α.Σ.Ε.Η διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με όσο ορίζονται στα παρόν Καταστατικό, εδρεύει στην Αθήνα και στεγάζεται στα ιδιόκτητα γραφεία του, οδός Κάνιγγος αρ.33.

ΙΙ. ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ:
1- Η ενίσχυση της σύμπνοιας και αλληλεγγύης των μελών του, ιδιαίτερα με την οικονομική τους προστασία.
2- Η οικονομική ενίσχυση με, ή χωρίς απόδοση, σε έκτακτες περιπτώσεις οικονομικής
ανάγκης των μελών, σύμφωνα με τον κανονισμό που καταρτίζει το ΔΣ και εγκρίνει η ΓΣ και Εφ’ όσον βέβαια υπάρχει αποθεματικό.
3.- Οικονομικά βοηθήματα με τον όρο της απόδοσης ή όχι έχουν όλα τα ενεργά και απόμαχα μέλη του Ταμείου που έχουν γραφτεί σ’ αυτό τουλάχιστον πριν από 6 μήνες. Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη που επαναδραστηριοποιούνται.
4- Η δημιουργία παιδικής στέγης για την ψυχαγωγία και παραθερισμό των ανηλίκων παιδιών των μελών του.
5- Η ετήσια γιορτή του παιδιού του ηθοποιού που πραγματοποιείται κατά την διάρκεια των εορτών ή αμέσως μετά.
6- Ο Κοινωνικός Τουρισμός σαν θεσμός ακόμα και αν καταργηθεί από το Κράτος.
7- Η προσθετική περίθαλψη από τους γιατρούς του ΙΚΑ που σήμερα διαθέτει στα δικά του Ιατρεία το Ταμείο και η επέκταση της σε άλλες που θα εξασφαλίσει στο μέλλον. Δικαίωμα στην περίθαλψη έχουν όλοι (τα ταμειακώς εντάξει μέλη καθώς και οι νεοεγγεγραμμένοι. Δεν έχουν δικαίωμα εκείνα τα μέλη που έχουν αδιαφορήσει προκλητικά απέναντι στο Ταμείο, σε βοηθήματα ή άλλου είδους οικονομικές σχέσεις.
8- Η σύμπνοια και αλληλεγγύη μεταξύ των μελών, καθώς και η ηθική και πνευματική τους καλλιέργεια, με την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, διαλέξεων και οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας εκδήλωσης.

Οι πιο πάνω σκοποί εκπληρώνονται με τις εισφορές των μελών, όπως καθορίζεται κάθε φορά, με Κρατικές επιχορηγήσεις, με τα εισιτήρια της Εργατικής Εστίας και με άλλα παρόμοια έσοδα.

ΙΙΙ. ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ

1. – ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
α. Το Ταμείο συγκροτείται από ενεργούς και απόμαχους ηθοποιούς,
β. Για να γίνει κανείς μέλος του Ταμείου πρέπει:
1. Να υποβάλλει αίτηση στο Δ.Σ. με τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος και να αναφέρει ότι έλαβε γνώση του Καταστατικού και το αποδέχεται.
2. Να προσκομίσει βεβαίωση από το ΣΕΗ ότι είναι μέλος του.
γ. Μέλη του Ταμείου μπορούν επίσης να γίνουν ανεξάρτητα αν είναι μέλη του ΣΕΗ ή όχι ηθοποιοί που ήταν μέλη του ΤΑΣΕΗ πριν από την 1-10-1981 και αφού εξοφλήσουν πρώτα αναδρομικά όλες τις οφειλές προς το Ταμείο από την παραπάνω ημερομηνία.
δ. Για την αίτηση αποφασίζει το Δ.Σ. Αν απορριφθεί ο ενδιαφερόμενος με την εισήγηση τριών ενεργών μελών, μπορεί να προσφύγει στην Τακτική Γενική Συνέλευση που αποφασίζει ανέκκλητα.

2.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη είναι υποχρεωμένα:
α. Να πληρώνουν τις μηνιαίες συνδρομές.
Το ποσό της εγγραφής και το ύψος των συνδρομών, καθορίζονται με πρόταση του Δ.Σ. και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση,
β. Να είναι παρόντα στις Γενικές Συνελεύσεις του Ταμείου ή σε οποιαδήποτε άλλη συγκέντρωση του.
γ. Να προσφέρουν κάθε υπηρεσία ή εργασία που βοηθάει στην πραγματοποίηση των σκοπών του.

3. – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη του Ταμείου έχουν το δικαίωμα:
α. Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να παίρνουν το λόγο.
β. Να ψηφίζουν και να ψηφίζονται.
γ. Να απολαμβάνουν τα ωφελήματα που προβλέπονται από το Καταστατικό και τους κανονισμούς λειτουργίας. Σε περίπτωση που αποσυρθούν με τη θέληση τους, ευθύνονται
για τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει απέναντι στο Ταμείο κατά την περίοδο που ήταν μέλη του.

4.- ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. και αφού πρώτα ειδοποιηθούν με έγγραφο της Γραμματείας και δεν ανταποκριθούν μέσα σ’ ένα μήνα:
α. Όσα μέλη καθυστερούν αδικαιολόγητα περισσότερες από 24 μηνιαίες συνδρομές.
β. Όσα μέλη έχουν πάρει βοήθημα με επιστροφή και δεν το έχουν επιστρέψει στο
διπλάσιο χρόνο από κείνον που έχουν αποδεχτεί με την αίτησή τους ότι θα το επιστρέψουν.
γ. Μέλος που έχει διαγραφεί για καθυστέρηση συνδρομών ξαναεγγράφεται με αίτηση του και αφού έχει καταβάλει τα καθυστερούμενα, αποκτά αυτόματα όλα τα δικαιώματα του.
6. Μέλος που έχει διαγραφεί γιατί δεν επέστρεψε το βοήθημα, και αφού έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες της παραπάνω παραγράφου ξαναεγγράφεται με αίτηση του και αφού έχει καταβάλει τις οφειλές του, αλλά τα δικαιώματα του τα αποκτά μετά από έξι μήνες.

IV. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
α. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΣΕΗ αποτελείται από 7 μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά, προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, που απορρέουν από το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων. Τα μέλη του ΔΣ του ΤΑΣΕΗ εκλέγονται κάθε δυο χρόνια την ίδια μέρα με το ΣΕΗ ως εξής: Τέσσερα μέλη εκλέγονται από τα ταμειακώς εντάξει ενεργά μέλη του Ταμείου και μέλη του ΣΕΗ. Δυο σύμβουλοι εκλέγονται από τα ταμειακώς εντάξει απόμαχα μέλη και το 7ο μέλος ορίζεται με τον αναπληρωματικό του από το ΔΣ του ΣΕΗ.
Αποκλείονται από τις εκλογές τα ενεχόμενα οε αντι συνδικαλιστική – αντι συναδελφική δράση μέλη του ΤΑΣΕΗ που έχουν καταδικαστεί από ΓΣ. του ΣΕΗ ή του ΤΑΣΕΗ
β. Το Δ.Σ. πρέπει να συνεδριάσει μέσα σε πέντε μέρες από τη συγκρότηση του ΣΕΗ, ύστερα από πρόσκληση του πρώτου σε σειρά επιτυχίας συμβούλου, του πρώτου ψηφοδελτίου και να εκλέξει με μυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο.
γ. Το Δ.Σ. παραλαμβάνει μέσα σε 8 μέρες από την συγκρότηση του από το προηγούμενο
Δ. Σ.
δ. Ο Πρόεδρος δεν έχει δικαίωμα διπλής ψήφου.
ε. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να ανακαλεί τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία και τον ‘Έφορο.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο:
α. Κατευθύνει τη δράση του Ταμείου για να εκπληρωθούν οι σκοποί του και εκτελεί τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης.
β. Επιβλέπει την τήρηση του Καταστατικού και συντάσσει κανονισμούς λειτουργίας που φέρνει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
γ. Τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να παρακολουθούν οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, και κατά την κρίση του Δ.Σ. να τους δίνεται και ο λόγος.
δ. Υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση τον απολογισμό του χρόνου που έχει περάσει, τον Γενικό Ισολογισμό, κλεισμένο την 1η Δεκεμβρίου, καθώς και τον Προϋπολογισμό .
ε. Προσκαλεί τα μέλη σε Γενική Συνέλευση και συντάσσει την ημερήσια διάταξη.
στ. Εγγράφει, διαγράφει, και ξαναεγγράψει τα μέλη, σύμφωνα με το Καταστατικό
ζ. Αποφασίζει την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού.
η. Συγκροτεί Ειδικές Επιτροπές, από τα μέλη του Ταμείου για μελέτη και ενημέρωση
πάνω σε διάφορα προβλήματα του Κλάδου.

V. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Το Δ.Σ. συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου, που υπογράφεται και από τον Γεν.
Γραμματέα, τακτικά δυο φορές το μήνα, έκτακτα σε περίπτωση ανάγκης ή αν ζητήσουν τη σύγκλησή του δύο μέλη του ΔΣ ή ύστερα από αίτηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Στην τελευταία περίπτωση, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τη Διοίκηση με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που καθορίζονται στην αίτηση.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθορίζονται κάθε φορά από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα και αναγράφονται στη σχετική πρόσκληση, που ανακοινώνεται στα μέλη δυο μέρες πριν από τη συνεδρίαση του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. έχει απαρτία αν είναι παρόντα τέσσερα από τα μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

VI. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

O Πρόεδρος του ΔΣ:
1. Εκπροσωπεί το Ταμείο σε κάθε δικαστική ή άλλη αρχή και σε δικαστήρια στις εξώδικες και δικαστικές του σχέσεις.
2. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και μαζί με τον Γεν. Γραμματέα, καταρτίζει και γνωστοποιεί τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
4. Υπογράφει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα, όλα τα έγγραφα που απευθύνονται σε τρίτους.
5 .Συνυπογράφει με τον Γραμματέα και τον Ταμία τα εκδιδόμενα κάθε φορά γραμμάτια εισπράξεων, τα εντάλματα πληρωμών και τις αναλήψεις χρημάτων από τις Τράπεζες,
6. Είναι υπεύθυνος μαζί με τον Γεν. Γραμματέα, και τον Ταμία για την ενημερότητα των βιβλίων οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης.

VII. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.:
1. Βοηθά τον Πρόεδρο στη διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων του ΤΑΣΕΗ για την καλή εκπλήρωση των καθηκόντων του Προέδρου, όπως αναφέρονται στο Καταστατικό.
2 . Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σ’ όλες τις αρμοδιότητες του, εφ’ όσον αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

VI . ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.:
1. Συντάσσει και φυλάγει τα πρακτικά του Δ.Σ.
2. Φυλάγει τη σφραγίδα, τα μητρώα του Ταμείου και τα βιβλία εισερχομένων και …
3. Συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των θεμάτων των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τις προσκλήσεις των συνεδριάσεων του Δ.Σ. ,καθώς και όλα τα εξερχόμενα έγγραφα.
4. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τα εκδιδόμενα γραμμάτια εισπράξεων, τα εντάλματα πληρωμών, και τις αναλήψεις χρημάτων από τις Τράπεζες μετά από προηγούμενο έλεγχο αυτών.
5. Είναι υπεύθυνος μαζί με τον Πρόεδρο και τον Ταμία για την ενημερότητα των βιβλίων οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης.
6. Παρακολουθεί όλα τα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη και το Ταμείο, ενημερώνει για αυτά τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. και εισηγείται τη λήψη μέτρων και αποφάσεων για την προώθηση και επίλυση όλων των προβλημάτων.
7. Διευθύνει όλο το διοικητικό προσωπικό του Ταμείου, και εισηγείται για τις προσλήψεις .απολύσεις, και αυξήσεις και για όποια άλλα παρόμοια θέματα.
Αν ο Γεν. Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αντικαθιστά άλλος σύμβουλος που ορίζεται από το ΔΣ.

ΙΧ. ΤΑΜΕΙΑΣ
Ο Ταμίας του Δ.Σ.:
1. Εισπράττει όλες τις προσόδους του Ταμείου με ειδικές τριπλότυπες αποδείξεις, καθώς και τα χρήματα τα εμβαζόμενα από τρίτους προς το Ταμείο μέσω Τραπεζών ή Ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε οποιοδήποτε ποσό κι αν ανέρχονται αυτά.
2. Ενεργεί τις πληρωμές και αναλήψεις των καταθέσεων με γραμμάτια και εξουσιοδοτήσεις, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.
3. Τηρεί βιβλίο Ταμείου ,όπου καταχωρεί τις εκάστοτε πραγματοποιούμενες εισπράξεις και δαπάνες, έτσι ώστε να γίνεται αμέσως φανερή στον καθένα η οικονομική κίνηση του Ταμείου.
4. Εποπτεύει για την καλή και ακριβή τήρηση των υπόλοιπων διαχειριστικών βιβλίων
από τον λογιστή.
5. Κρατάει στα χέρια του από τα χρήματα του Ταμείου για την πληρωμή των εξόδων κάθε μηνός ποσό που καθορίζεται ανάλογα από τις ανάγκες που καθορίζονται από το Δ.Σ., και είναι ο ίδιος προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια αποδείξεων που δικαιολογούν τα έξοδα.
6. Στην αρχή κάθε μήνα αποβάλλει στο Δ.Σ. συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου μήνα. Ενημερώνει επίσης το Δ.Σ. για τη γενική κατάσταση του Ταμείου οποιαδήποτε ώρα του το ζητήσει έκτακτα το Δ.Σ.
7. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση λεπτομερή λογοδοσία της διαχείρισης του.
Αν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει άλλος σύμβουλος που ορίζεται από το ΔΣ

Χ. ΕΦΟΡΟΣ

Ο ‘Έφορος του Δ.Σ.:
1. Φυλάει την κινητή περιουσία του Ταμείου και τα δηλωτικά έγγραφα της ακίνητης περιουσίας.
2. Συντάσσει βιβλίο περιουσίας ,όπου φαίνεται με λεπτομέρειες, όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Ταμείου καθώς και ειδικό βιβλίο αποθήκης.
3. Είναι υπεύθυνος για τη σωστή τήρηση των μητρώων των μελών του Ταμείου.

XI. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ – ΑΠ0ΖΗΜΙΩΣΕΙΣ – ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για τις αποφάσεις του Δ.Σ. σα συλλογικού οργάνου. Απαλλάσσονται από την ευθύνη μόνο σε περίπτωση που μειοψήφησαν ή απουσίασαν στη συνεδρίαση που πάρθηκε η σχετική απόφαση.
Τα μέλη δεν έχουν δικαίωμα αμοιβής .
Η Γενική Συνέλευση όποτε εγκρίνει τον Προϋπολογισμό μπορεί να ψηφίζει ορισμένο ποσό για έξοδα της διοίκησης εφ’ όσον αποφασιστεί ότι αυτή απασχολείται περισσότερο απ’ ότι συνήθως.
Μέλος της διοίκησης που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε πέντε τακτικές συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ., χάνει τη Θέση του και τον αντικαθιστά ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ΧII. ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

Απαγορεύεται η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα ,Ταμία και Εφόρου.

XIII. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Γενική Συνέλευση των ταμειακώς εντάξει μελών – ενεργών και συνταξιούχων ηθοποιών – του ΤΑΣΕΗ είναι το ανώτατο όργανο του Ταμείου. Συνέρχεται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και έχει τις εξής αρμοδιότητες:
1.- Χαράσσει τα πλαίσια για την πραγματοποίηση των σκοπών του Ταμείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
2.- Εκλέγει πενταμελή Εφορευτική Επιτροπή που διενεργεί τις Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3.- Εγκρίνει τον Απολογισμό , τον Ισολογισμό , και τον Προϋπολογισμό και γενικά την οικονομική διαχείριση. Απάλλασσε ι τη Διοίκηση από τη διοικητική και διαχειριστική ευθύνη για τον χρόνο που πέρασε.
4.- Εποπτεύει τα όργανα της Διοίκησης και παύει αυτά ,αν υπάρχει σημαντικός λόγος .ιδιαίτερα αν έχουν παραβεί σοβαρά τα καθήκοντα τους ή είναι ανίκανα για τακτική διαχείριση.
5.- Αποφασίζει όταν υπάρξει πρόταση μομφής κατά των μελών του Δ.Σ.
6.- Έχει αρμοδιότητα και σε κάθε άλλο θέμα σαν από τη φύση της ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Ταμείου, εκτός από τροποποίηση καταστατικού ή διάλυση του Ταμείου.

XIV. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΎΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις συγκαλεί το Δ.Σ. σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό.
Τις Έκτακτε ανάλογα με την περίπτωση συγκαλεί το Δ.Σ. κατά την κρίση του ή ύστερα από πρόταση του ενός δεκάτου (1/10) του συνολικού αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών του Ταμείου, η Εξελεγκτική Επιτροπή και το Μικτό Συμβούλιο.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης γίνονται γνωστά γραπτώς οκτώ τουλάχιστον μέρες πριν από τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης με τη φροντίδα του οργάνου που τη συγκαλεί.
Αν το ένα δεύτερο (1/2) των παρόντων μελών το αποφασίσει ,μπορεί να προστεθεί στην ημερήσια διάταξη και πριν αρχίσει η συζήτηση, και άλλο ή άλλα θέματα πέρα από κείνα για τα οποία έχει συγκληθεί η Γενική Συνέλευση.
Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει ο Πρόεδρος με βοηθό του ένα Γραμματέα, που εκλέγονται και οι δυο μόλις διαπιστωθεί απαρτία και πριν αρχίσει η συνεδρίαση.

XV. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται:
1. Ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. ή του Μικτού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής , για θέμα κατεπείγουσας αντιμετώπισης.
2. Εφ’ όσον το ζητήσει το (1/11) από τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Ταμείου, ύστερα από έγγραφη αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην αίτηση πρέπει να γράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Σ ‘αυτή την περίπτωση η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μέσα σε εύλογο χρόνο ,όχι όμως πάνω από ένα μήνα από την ημέρα που υποβλήθηκε η αίτηση των μελών.
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και η τακτική.

XVI. ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στην πρώτη Συνέλευση και για να θεωρηθεί ότι έχει απαρτία πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον το 1/3 από τα ταμειακώς εντάξει μέλη του ΤΑΣΕΗ. Αν δεν γίνει απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται δεύτερη με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και ύστερα από μια βδομάδα την ίδια μέρα και ώρα και στον ίδιο τόπο αν αυτό είναι δυνατόν .Στη Συνέλευση αυτή για να γίνει απαρτία πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον το 1/4 από τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Τ.Α.Σ.Ε.Η.
Αν δεν έχει και η δεύτερη Συνέλευση απαρτία, καλείται τρίτη με τα ίδια θέματα και τις ίδιες προϋποθέσεις με την πρώτη. Σ’ αυτή για να έχει απαρτία, πρέπει να είναι παρόντα το 1/5 από τα ταμειακώς εντάξει μέλη του ΤΑΣΕΗ. Αν δεν έχει απαρτία και η τρίτη Συνέλευση συγκαλείται η Γενική Συνέλευση μετά από ένα μήνα με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και θεωρείται πρώτη.
Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων ύστερα από ψηφοφορία που γίνεται με ανάταση του χεριού ποτέ όμως δια
βοής εκτός από την εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης οπότε χρειάζεται
η απλή (σχετική) πλειοψηφία των παρόντων.
Οι αποφάσεις που αφορούν την εκλογή των Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης θέματα εμπιστοσύνης, έγκριση λογοδοσίας και γενικά προσωπικά ζητήματα παίρνονται με μυστική ψηφοφορία .

XVII. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγεται κάθε δυο χρόνια πενταμελής ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ με ψηφοδέλτια ,σε μυστική ψηφοφορία. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία ενεργά μέλη του Σ.Ε.Η. και δύο Συνταξιούχους από τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Τ.Α.Σ.Ε.Η. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και τρεις αναπληρωματικοί δυο από τα υποψήφια μέλη του Σ.Ε.Η. και ένα από τα μη μέλη ,για την περίπτωση που κάποιο τακτικό μέλος χάσει την ιδιότητα του.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τα οικονομικά και διαχειριστικά του Ταμείου. Κάνει έλεγχο τακτικά μια φορά το χρόνο για να εξακριβώσει αν οι εισπράξεις και έχουν γίνει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό και μέσα στα περιθώρια του Προϋπολογισμού του χρόνου. Έκτακτο έλεγχο κάνει όποτε το θεωρήσει ,χωρίς να είναι υποχρεωμένη να δικαιολογήσει αυτή την απόφαση της.
Για να πραγματώσουν τον έλεγχο τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουν στην διάθεση τους από την Διοίκηση ,όποτε το ζητήσουν όλο το υλικό, βιβλία Ταμείου, εισπράξεων , πληρωμών, σχετικές αποδείξεις , δικαιολογητικά, καταστάσεις, και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. Ακόμα διεξάγεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή διαχειριστικός έλεγχος της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου και συντάσσεται έκθεση που υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Για τους ελέγχους αυτούς γίνονται αντίστοιχες εκθέσεις που τα αντίγραφα τους δίνονται στη Διοίκηση του Ταμείου.
Τα γραμμάτια εισπράξεων πριν από κάθε χρήση αριθμούνται και θεωρούνται από την Εξελικτική Επιτροπή.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί – διαχειριστική ανωμαλία, η Εξελεγκτική Επιτροπή
το αναφέρει αμέσως στο Δ.Σ. και στη Γενική Συνέλευση και αν διαπιστωθεί ποινική
παράβαση προσφεύγει αμέσως στις νομικά αρμόδιες Αρχές.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει τις εκθέσεις της στην τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κάθε χρόνο, αναπτύσσοντας τις και προφορικά από τον προϊστάμενο ή το Γεν. Γραμματέα.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή, αν κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, συγκαλεί εκτάκτως Γενική
Συνέλευση, αφού ανακοινώσει στο Δ.Σ., 8 μέρες πριν, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
αυτής της Γενικής Συνέλευσης.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγει ανάμεσα από τα μέλη της Πρόεδρο και συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα για να ενημερώνεται πάνω στις διαχειριστικές
πράξεις της Διοίκησης. Οι σχετικές αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων που δεν πρέπει να είναι λιγότεροι από τρεις.

XVIII Αρχαιρεσίες

1-Οι εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. του Τ.Α.Σ.Ε.Η. γίνονται την ίδια ημέρα με τις εκλογές του Δ.Σ. του Σ.Ε.Η. και των άλλων οργάνων του Σ. Ε. Η.
Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο, τόσο για τα μέλη του ΣΕΗ όσο και για τα μη μέλη. Στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου θα υπάρχουν τα ονόματα των υποψηφίων ενεργών μελών και στο κάτω μέρος τα ονόματα των συνταξιούχων υποψηφίων. Οι εκλογείς θα μπορούν να σταυρώνουν και ενεργούς και συνταξιούχους, αλλά μέχρι 4 (τέσσερεις)ενεργούς και μέχρι δύο (2) συνταξιούχους.
Εκλέγονται τέσσερεις, ενεργοί και δύο συνταξιούχοι με ισάριθμους αναπληρωματικούς.
2-Οι εκλογές για το ΔΣ του ΤΑΣΕΗ γίνονται από 5 μελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών που αποτελείται από όλα τα μέλη του ΤΑΣΕΗ.
Μαζί με την 5μελή Εφορευτική Επιτροπή και 3 αναπληρωματικοί.
3-Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει με σχετική πλειοψηφία τον Προϊστάμενο και τον Γραμματέα της.
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφια για το ΔΣ.
Στη διαλογή των ψήφων μπορεί να είναι παρόντες, ένας από κάθε συνδυασμό. Ενστάσεις κατά της εγκυρότητας των ψηφοδελτίων κρίνονται αμέσως από την Εφορευτική Επιτροπή.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως στο Δ.Σ. και μετά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης των Αρχαιρεσιών στην Εφορευτική Επιτροπή.
4-Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των οργάνων του Τ.Α.Σ.Ε.Η. γίνεται μέσα σε 8 (οκτώ) ημέρες από τη Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών.

ΧIX. ΜΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Μικτό Συμβούλιο συγκροτείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΗ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΣΕΗ και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Το Μικτό Συμβούλιο είναι γνωμοδοτικό και ενημερωτικό όργανο και συνέρχεται όποτε παρουσιαστεί ανάγκη ύστερα από πρόσκληση του Πρόεδρου του ΣΕΗ ή του ΤΑΣΕΗ με Πρόεδρο κάθε φορά όποιον το συγκαλεί.
Τα ζητήματα που πρόκειται να συζητηθούν στο Μικτό Συμβούλιο πρέπει να αφορούν γενικότερου ενδιαφέροντος θέματα αλληλοβοηθητικής κάλυψης των μελών του Ταμείου και ακόμα οι πηγές των οικονομικών πόρων για την καλύτερη λειτουργία του Ταμείου.
Στις συνεδριάσεις γράφονται τα πρακτικά των συζητήσεων μαζί με τις σχετικές τυχόν αποφάσεις, που αφήνονται να εκτελεστούν από το αρμόδιο από το Καταστατικό όργανο σύμφωνα με την κρίση του. Το Μικτό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει και αμέσως να εκτελέσει μόνο τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΤΑΣΕΗ απόφαση παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Στη σφραγίδα του Ταμείου γράφεται κυκλικά ο τίτλος: “Ταμείο Αλληλοβοήθειας
Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και στο κέντρο τα αρχικά Τ. Α. Σ. Ε. Η.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Μέσα σε 6 μήνες από την τροποποίηση του Καταστατικού του ΣΕΗ, Η Γενική Συνέλευση των μελών του ΤΑΣΕΗ, συνερχόμενη μετά από πρόσκληση του ΔΣ του ΤΑΣΕΗ να ψηφίσει εσωτερικό κανονισμό του Ταμείου που οι διατάξεις του θα αποτελέσουν επεξήγηση και συμπλήρωση του Καταστατικού του ΣΕΗ και θα αφορούν κύρια στη διαδικασία και στις λεπτομέρειες της παροχής αλληλοβοήθειας και κάθε ειδική ρύθμιση που θα κρίνει απαραίτητη η παρά πάνω Συνέλευση.
Η απαρτία και η λήψη της σχετικής απόφασης της πιο πάνω Γενικής Συνέλευσης, ρυθμίζονται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 39

Το Σωματείο διαλύεται όταν μείνουν λιγότερα από 20 μέλη. Σε περίπτωση διάλυσης του, η περιουσία περιέρχεται στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (Τ.Α.Σ.Ε.Η.).
Η Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει τη διάλυση θα ορίσει και τις σχετικές λεπτομέρειες.

ΑΡΘΡΟ 40

1-Τα έγγραφα του Σωματείου είναι έγκυρα όταν υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
2-Τα πρακτικά Συνεδριάσεων του Δ.Σ. των διαφόρων Επιτροπών ή των Γενικών Συνελεύσεων συντάσσονται επί τόπου αμέσως και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από όλα τα παρευρισκόμενα ,αν είναι δυνατόν, μέλη του Σώματος που συνεδριάζει.
3-Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν, αποφάσιζε ι η Γενική Συνέλευση με ψήφισμα.

ΆΡΘΡΟ 41

Για να τροποποιηθεί το παρόν Καταστατικό, συγκαλείται Η Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΕΗ, για την οποία απαιτείται απαρτία του 1/2 τουλάχιστον των νομίμως εγγεγραμμένων ταμειακώς εντάξει μελών και απόφαση με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Η ίδια διαδικασία τηρείται για την τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν το Τ.Α.Σ.Ε.Η. όσον αφορά τη σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης.

ΆΡΘΡΟ 42

Μεταβατικές Διατάξεις

1-Μέσα σε δύο μήνες από την εγγραφή στα βιβλία Σωματείων της απόφασης του Πρωτοδικείου που θα εγκρίνει το παρόν Καταστατικό, το Δ.Σ. οφείλει να προκηρύξει και να διενεργήσει Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και νέων οργάνων του Σ.Ε.Η. και των Αντιπροσώπων του στις υπερκείμενες συνδικαλιστικές Οργανώσεις, αφού προηγούμενα έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση του Μητρώου και έχουν διαγραφεί όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις του αρ.8 του παρόντος Καταστατικού.
Ως την ολοκλήρωση και έγκριση από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Η. της διαδικασίας της εκκαθάρισης του Μητρώου, τα ενεργά μέλη του Σ.Ε.Η. διατηρούν την ιδιότητά τους.
Η θητεία του Δ.Σ. και όλων των Οργάνων του Σ.Ε.Η. που θα εκλεγούν από τις πιο πάνω Αρχαιρεσίες, θα διαρκέσει ως τις Αρχαιρεσίες της Μεγάλης Δευτέρας του 1996,κατά το άρθρο 30 του παρόντος Καταστατικού.

To παρόν Καταστατικό έχει 42 άρθρα και ψηφίστηκε στη Γενική Συνέλευση της 4ης Μαρτίου 1994.
Η εφαρμογή του αρχίζει από την επομένη της καταχώρησης στα βιβλία Σωματείων της απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών, που θα εγκρίνει το τροποποιημένο αυτό Καταστατικό.

Αθήνα 4 Μαρτίου 1994