Συνάδελφοι,
 
σας ενημερώνουμε πως εδώ και δύο, περίπου, εβδομάδες διάφορα στούντιο μεταγλώττισης δίνουν στους ηθοποιούς καταχρηστικά και άκυρα συμφωνητικά προς υπογραφή, με τα οποία οι υπογράφοντες παραχωρούν τα δικαιώματά τους.
 
Ήδη οι συνάδελφοι από την ΕΝΕΜ έχουν ξεκινήσει έναν αγώνα ενάντια σε αυτήν την πρακτική, ενώ και ο ΟΣΔ Διόνυσος έστειλε αντίστοιχη όχληση προς όλα τα στούντιο.
 
Παράλληλα, το ΣΕΗ έστειλε επίσης επιστολή προς τα στούντιο ώστε να σταματήσει άμεσα η χρήση τέτοιων συμβολαίων.
 
Συνάδελφοι,
πολλές φορές, δυστυχώς, δεν συνειδητοποιούμε τι υπογράφουμε, αφενός επειδή δεν γνωρίζουμε πώς να διαβάσουμε ένα συμβόλαιο, αφετέρου γιατί όλοι ξέρουμε πόσο λίγο χρόνο έχουμε να μελετήσουμε ένα δύσκολο έγγραφο που μας δίδεται μόλις πριν την προγραμματισμένη εγγραφή μας και φυσικά δεν μας επιτρέπεται να το πάρουμε και να το μελετήσουμε σπίτι μας πριν βάλουμε την υπογραφή μας.
 
Ωστόσο από εδώ και πέρα θα πρέπει να είμαστε ΑΚΡΩΣ προσεκτικοί και θα πρέπει να μάθουμε, όσο γίνεται, να αναγνωρίζουμε αυτά που διαβάζουμε.
 
Από την μεριά του ΣΕΗ, τόσο ο Πρόεδρος του οπτικοακουστικού, Ακίνδυνος Γκίκας, όσο και η Γραμματέας του οπτικοακουστικού, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, επισημαίνουν ότι αν βρεθείτε σε οποιοδήποτε στούντιο και σας δώσουν συμβόλαιο που δεν περιέχει τις παρακάτω παραγράφους, τότε δεν πρέπει να το υπογράψετε.
Επίσης, αν σας παραδοθεί μη έγκυρο συμβόλαιο πριν την προγραμματισμένη εγγραφή σας, καλείτε απευθείας το ΣΕΗ, ώστε να επιληφθεί του θέματος με νομικές πλέον διαδικασίες.
 
Συνάδελφοι,
ας προσπαθήσουμε να είμαστε προσεκτικοί και επίμονοι.
 
Έχουμε δικαίωμα να πάρουμε τον χρόνο μας για να μελετήσουμε το όποιο συμβόλαιο πέφτει στα χέρια μας.
 
Έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε στην γραμματεία του κάθε στούντιο να μας δείχνει που είναι τα κύρια σημεία του συμβολαίου που θέλουν προσοχή και να μας τα εξηγούν. Οφείλουν να γνωρίζουν και οι ίδιοι και οφείλουν να το κάνουν όταν τους το ζητήσετε.
 
Έχουμε επίσης το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να αρνηθούμε να υπογράψουμε ένα συμβόλαιο που καταπατεί τα εργασιακά μας συμφέροντα και μας καθιστά υπόλογους απέναντι σε νόμους και συμφωνίες.
 
Πριν κλείσουμε αυτήν την ενημέρωση, επικολλούμε το κείμενο της επιστολής του ΣΕΗ, ώστε να γνωρίζουμε όλοι τι πρέπει να περιέχει κάθε συμβόλαιό μας.
 
“Αξιότιμοι κύριοι,
 
Σας γνωστοποιούμε ότι εχουμε λάβει γνώση της σαφούς επιστολής που σας έχει κοινοποιηθεί από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης των δικαιωμάτων των Ηθοποιών για την ανάθεση του συνόλου των περιουσιακών δικαιωμάτων των ηθοποιών φωνής προς αυτόν. Παρά ταύτα και προς κατάπληξή μας πληροφορούμαστε ότι σε αντίθεση με τη ρητή αυτή δήλωση του εκ του νόμου ορισθεντος Οργανισμού (ν.2121/1993), προτείνετε στους ηθοποιούς ιδιωτικά συμφωνητικά παραχώρησης των δικαιωμάτων τους, των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί αποκλειστικά στον Διονυσο.
 
Επειδή, η πρακτική αυτή είναι ολοσδιολου παράνομη και καταχρηστική
 
Επειδή τα ιδιωτικά αυτά συμφωνητικά πάσχουν ακυρότητας
 
Σας καλούμε να απαλείψετε τον όρο και να αντικαταστατησετε με τα νομίμως προβλεπόμενα, ήτοι να περιλαμβάνουν την πρόβλεψη της ανάθεσης των συγγενικών δικαιωμάτων στον Διονυσο,να είναι σαφής και ρητά αναγραφόμενος ο ασφαλιστικός φορέας των ηθοποιών και να περιλαμβάνονται τα όσα ορίζει ο νόμος για το GDPR,όπως το παράρτημα που κατωτέρω παρατίθεται.
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
1. Στο πλαίσιο της Κύριας Σύμβασης μεταξύ του Εργοδότη και του/της Εργαζομένου/ης, ο τελευταίος/α χορηγεί στον Εργοδότη τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Εργοδότη στο πλαίσιο της σχέσης εργασίας. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται στην αναγκαία επεξεργασία από τον Εργοδότη για το χρονικό διάστημα ισχύος της Κύριας Σύμβασης, καθώς και για την εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεών του στο πλαίσιο αυτής. Ο Εργοδότης θα τηρήσει τα προσωπικά δεδομένα του/ης Εργαζομένου/ης για χρονικό διάστημα 5 ετών μετά τη λήξη της μεταξύ τους σύμβασης, με σκοπό να τα επεξεργάζεται και να κάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να τον/την προτείνει να συμμετέχει σε ένα ή περισσότερα οπτικοακουστικά έργα τα οποία θα παράγει, γεγονός που συνεπάγεται και την ανακοίνωση των δεδομένων του/της σε συνεργάτες του Εργοδότη για τους ανωτέρω σκοπούς.
2. Ο Εργοδότης εγγυάται ότι έχει λάβει όλα τα νόμιμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων του, όπως επιτάσσει η ισχύουσα νομοθεσία (Κανονισμός 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Νόμος για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εφαρμογή Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Οι δε κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων είναι διατυπωμένοι στην Πολιτική Προστασίας των εργαζομένων που έχει εκπονήσει ο Εργοδότης και είναι στη διάθεση κάθε εργαζομένου/ης.
Ο Εργοδότης ανακοινώνει στο πλαίσιο της Σύμβασης Εργασίας προσωπικά δεδομένα του/ης Εργαζομένου/ης σε δημόσιους φορείς, όπως οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, για την εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρεώσεών του, σε συνεργάτες του (π.χ. λογιστές, ασφαλιστικές εταιρείες), οι οποίοι υποστηρίζουν τις λειτουργικές ανάγκες του και τους οποίους ο Εργοδότης εγγυάται ότι δεσμεύει συμβατικά για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων του Εργαζομένου. Επίσης, ο Εργοδότης γνωστοποιεί ή με ψηφιακά ή φυσικά μέσα, τα προσωπικά δεδομένα του/ης Εργαζόμενου/ης στον εκάστοτε πελάτης του (στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό) και στα στελέχη αυτού, για το σκοπό της υλοποίησης της παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου.
Σε περίπτωση διαβίβασης των δεδομένων σε χώρα εκτός Ε.Ε., για το σκοπό της Κύριας Σύμβασης, η διαβίβαση λαμβάνει χώρα με τις ενδεδειγμένες νόμιμες εγγυήσεις, ήτοι με βάση σχετική απόφαση επάρκειας της Ε.Ε. για την εν λόγω χώρα ή την υπογραφή ξεχωριστής συμφωνίας για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας των Δεδομενων (υπογραφή Πρότυπων Συμβατικών Ρητρών).
3. Ο/Η Εργαζόμενος/η έχει το δικαίωμα υποβολής στον Εργοδότη αιτήματος που αφορά τα δικαιώματά του των άρθρων 12-22 και 34 του Κανονισμού 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας για προσβολή των δικαιωμάτων του σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 
Άλλως επιφυλασσόμαστε για κάθε πρόσφορο μέσο διεκδίκησης των νόμιμων δικαιωμάτων των μελών μας.”
 
ΥΓ: Συνημμένο θα βρείτε αρχείο που έφτιαξαν οι συνάδλεφοι από την ΕΝΕΜ και περιέχει τους όρους που πρέπει να περιλαμβάνει ένα συμβόλαιο.